Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • MHC-V90DW

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, kedy sa v zriedkavých prípadoch objavovala podmienka „no power on“ (bez napájania)

Výhody a zlepšenia

 • Zlepšuje bezpečnosť komunikácie
 • DÔLEŽITÉ: Ak chcete aj naďalej používať službu distribúcie hudby prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast, musíte vykonať túto aktualizáciu firmvéru.
  Ak nevykonáte inštaláciu aktualizácie manuálne, inštalácia nastane automaticky v čase, keď bude dostupné aktívne pripojenie k sieti a zariadenie sa nebude používať.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu MHC-V90DW, verzia „SYS 2.30“

Verzia súboru

 • SYS 2.30

Veľkosť súboru

 • 166 MB (174 231 744 bajtov)

Dátum vydania

 • 11-12-2018

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je verzia firmvéru vášho zariadenia „SYS 2.30“ alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Stlačením tlačidla napájania na zariadení systém zapnete.
 2. Stlačte tlačidlo [OPTIONS/MOŽNOSTI].
 3. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „SYSTEM“ (SYSTÉM) a potom stlačte tlačidlo
 4. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „VERSION“ (VERZIA) a potom stlačte tlačidlo


Dôležité upozornenie

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému MHC-V90DW.
 • Počas aktualizácie systém MHC-V90DW nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie nepoužívajte súpravu a diaľkový ovládač.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobilo by to zlyhanie tohto systému.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému MHC-V90DW:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Aktívne internetové pripojenie (cez ethernetový kábel)
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia systému MHC-V90DW prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do systému MHC-V90DW prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Aktívne internetové pripojenie (ethernetového kábla)

Príprava zariadenia:

 1. Systém MHC-V90DW pripojte k zdroju internetového pripojenia pomocou ethernetového kábla

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Stlačením tlačidla na zariadení zapnite systém a počkajte niekoľko minút, kým sa na displeji nezobrazí ikona „UPDATE“ (AKTUALIZÁCIA).
 2. Stlačte tlačidlo [OPTIONS/MOŽNOSTI]
 3. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „SYSTEM“ a potom stlačte tlačidlo
 4. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „UPDATE“ a potom stlačte tlačidlo
 5. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „VIA NW“ a potom stlačte tlačidlo
 6. Stlačením tlačidla vyberte položku „EXEC“.
 7. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „YES“ a potom stlačte tlačidlo
 8. Počkajte na dokončenie prevzatia, skopírovania súboru a aktualizácie.
  • Prevzatie: doba preberania závisí od vášho pripojenia k internetu
  • Kopírovanie súboru: po tomto kroku bude nasledovať automatický reštart systému (asi 10 s)
  • Aktualizácia softvéru: aj po tomto kroku bude nasledovať automatický reštart systému (asi 30 s)
  • Potom sa spustí režim ukážky
 9. Znova stlačte tlačidlo na zariadení a zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie SYS 2.30, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Ak sa počas aktualizácie zobrazí hlásenie „Download Error“ (Chyba preberania)/„Push POWER“ (Vynútiť NAPÁJANIE), aktualizácia softvéru zlyhala.

 1. Stlačením tlačidla systém VYPNITE.
 2. Systém potom ZAPNETE stlačením tlačidla .
 3. Počkajte asi 3 minúty (alebo do nadviazania sieťového spojenia) a skontrolujte systémovú obrazovku
 • Ikona UPDATE (AKTUALIZÁCIA) svieti
  • Aktualizácia softvéru NIE JE dokončená, systém však pracuje v normálnom stave.
  • Znova vyskúšajte sieťovú aktualizáciu podľa predošlých krokov.
   Ak aktualizácia znova zlyhá, namiesto sieťovej aktualizácie vyskúšajte aktualizáciu softvéru pomocou postupu s využitím jednotky USB flash.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému MHC-V90DW.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verzia 10.6 alebo novšia verzia

Ak používate systém Windows® 10/8.1, použite ho v režime pracovnej plochy.
Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky počítače s nainštalovaným kompatibilným operačným systémom.

Požiadavky na nahrávacie médiá

Jednotka USB flash: Kapacita: viac ako 256 MB

Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky jednotky USB flash.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Prevzatie aktualizácie do počítača:
 1. Uistite sa, že nemáte spustenú inú aplikáciu než internetový prehľadávač.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky uvedené na tejto strane a potvrďte, že s nimi súhlasíte
 3. Do počítača si prevezmite súbor a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG [166 MB (174 231 744 bajtov)]
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Zasuňte jednotku USB flash do zásuvky USB v počítači
 2. Naformátujte jednotku USB flash
 3. Prekopírujte súbor aktualizácie priamo do KOREŇOVÉHO adresára jednotky USB flash

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Pripojte jednotku USB flash do zásuvky USB systému MHC-V90DW.

Prenos aktualizačného súboru:
 1. Stlačením tlačidla zapnite systém MHC-V90DW
 2. Stlačte tlačidlo [OPTIONS/MOŽNOSTI]
 3. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „SYSTEM“ a potom stlačte tlačidlo
 4. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „UPDATE“ a potom stlačte tlačidlo
 5. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „VIA USB“ a potom stlačte tlačidlo
 6. Stlačením tlačidla vyberte položku „EXEC“.
 7. Opakovaným stláčaním tlačidiel ↑/↓ vyberte položku „YES“ a potom stlačte tlačidlo
 8. Počas aktualizácie začne na obrazovke blikať položka „UPDATING“ (AKTUALIZÁCIA).

 9. Počkajte na dokončenie skopírovania súboru a aktualizácie.
  • Kopírovanie súboru: po tomto kroku bude nasledovať automatický reštart systému (asi 10 s)
  • Aktualizácia softvéru: aj po tomto kroku bude nasledovať automatický reštart systému (asi 30 s)
  • Potom sa spustí režim ukážky

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie SYS 2.30, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Ak sa počas aktualizácie zobrazí hlásenie „File Error“ (Chyba súboru) alebo „No File“ (Žiadny súbor) či „Read Error“ (Chyba načítania)/„Push POWER“ (Vynútiť NAPÁJANIE), aktualizácia softvéru zlyhala.

 1. Skontrolujte, či je súbor aktualizácie správny a umiestnený v koreňovom adresári jednotky USB flash a skúste vykonať predchádzajúce kroky znova.
 2. Ak nemôžete vykonať aktualizáciu, skúste to znova s ďalším úložným zariadením USB.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite