Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-1000X

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Predbežná aktualizácia pre podporu pomocníka Google Assistant
 • Ďalšie vylepšenia funkcie

 • Poznámka:
  Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Zlepšuje stabilitu pripojenia a redukuje vynechávanie zvuku
 • Slúchadlá WF-1000X sa už nebudú automaticky vypínať, keď vyberiete režim kvality zvuku pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect v zariadeniach so systémom iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 2.0.0 pre modely WF-1000X

Verzia súboru

 • Verzia 2.0.0

Dátum vydania

 • 17-05-2018

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je verzia firmvéru vašich slúchadiel WF-1000X 2.0.0 alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Spusťte aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Prepojte slúchadlá WF-1000X s aplikáciou Sony | Headphones Connect.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.
 4. Vyberte možnosť WF-1000X Version (Verzia WF-1000X). Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru slúchadiel WF-1000X.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Pripravte si zariadenie so systémom Android (V4.4 alebo novším) alebo zariadenie so systémom iOS (iOS 9.0 alebo novším), ktoré na účely aktualizácie musí spĺňať tieto podmienky.

 • Musí byť pripojené na internet.
 • Musí byť nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Sony | Headphones Connect (v3.1.0 alebo novšia).
 • Nezabudnite k zariadeniu so systémom Android/iOS pripojiť slúchadlá.
 • Pred aktualizáciou si prehrajte hudbu a skontrolujte, či počujete zvuk z obidvoch slúchadiel.

Prevzatie

Dôležité upozornenie

Počas preberania/prenosu údajov/aktualizácie NESMIETE „vložiť hlavnú jednotku do nabíjačky batérie“ alebo zariadenie „vypnúť“, inak môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel.

NEVYKONÁVAJTE aktualizáciu počas pripojenia k nestálej sieti Wi-Fi, ako napríklad:
– vo vlaku/na mieste, kde dochádza ku konfliktu signálov siete Wi-Fi
– v blízkosti mikrovlnnej rúry/bezšnúrového telefónu/alebo akýchkoľvek zariadení, ktoré používajú rádiové vlny v rámci 2,4 GHz frekvenčného pásma

Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá WF-1000X) sú úplne nabité.

Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pre zariadenie so systémom Android trvá táto aktualizácia približne 29 minút.
 • Pre zariadenie so systémom iOS trvá táto aktualizácia približne 44 minút.
 • Ak chcete tieto slúchadlá aktualizovať, postupujte takto:
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
  • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spusťte aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Prepojte slúchadlá WF-1000X s aplikáciou Sony | Headphones Connect.
  • Pre zariadenie so systémom Android:
   • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke a prepojte slúchadlá so zariadením so systémom Android.
   • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte možnosť WF-1000X.
  • Pre zariadenie so systémom iOS:
   • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, stlačte tlačidlo Connect to the new headphones (Pripojiť k novým slúchadlám).
   • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, stlačte tlačidlo Connect to the paired headphone (Pripojiť k spárovaným slúchadlám) a vyberte možnosť WF-1000X.
 3. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
 4. Ak sa aktualizácia vzťahuje na toto zariadenie, zobrazí sa správa Headphone update is available (Aktualizácia slúchadiel je dostupná). Stlačte tlačidlo More Info (Viac informácií).
  Skontrolujte, či je pravé slúchadlo prepojené s ľavým. Prepojenie potvrdíte tak, že stlačíte tlačidlo na pravej strane a skontrolujete, či modré svetlo bliká každých 5 sekúnd. Ak svetlo nebliká alebo ak bliká každú sekundu, vložte výrobok do puzdra a skúste to znova od začiatku.
 5. Skontrolujte, či sa zobrazuje možnosť Version 2.0.0 (Verzia 2.0.0) a stlačením tlačidla OK spusťte aktualizáciu.
 6. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Keď sa zobrazí správa [Bluetooth Pairing Request] (Žiadosť o párovanie cez Bluetooth), stlačte tlačidlo Pair (Spárovať). Aktualizácia sa obnoví. (Len pre zariadenie so systémom iOS.)
 7. Spustí sa prenos. Po dokončení preberania sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 8. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka. Trvá to približne 1 minútu.
  POZNÁMKA:
  Počas preberania aktualizácií, ich inštalácie a prenosu údajov nevkladajte hlavnú jednotku do nabíjacieho puzdra ani nevypínajte slúchadlá – mohlo by ich to poškodiť.
 9. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).

Ak je v položke Verzia firmvéru uvedené 2.0.0, inovácia bola úspešná.

Otázky a odpovede

Ak sa počas aktualizácie zobrazí správa Software update failed (Aktualizácia softvéru zlyhala).

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Potom vložte slúchadlá WF-1000X do nabíjačky batérií a opäť ich vyberte.
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak je verzia uvedená ako 2.0.0, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Položku WF-1000X Version (Verzia WF-1000X) môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) v časti Preparation (Príprava) tejto stránky.

Súvisiace informácie nájdete na nasledujúcej stránke.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite