Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Vylepšené možnosti pripojenia funkcie BRAVIA Sync

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s produktmi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • 18VK_M.zip

Verzia súboru

 • 1.12

Veľkosť súboru

 • 2,86 MB (3 004 505 bajtov)

Dátum vydania

 • 11-04-2018

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak vlastníte nový reproduktorový panel, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1.12 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

DÔLEŽITÉ:

Po kontrole verzie sa všetky nastavenia vrátia do režimu obnovenia výrobných nastavení.
V prípade potreby sa odporúča prevziať záznam predchádzajúceho nastavenia.
Následne sa informácie o párovaní pripojenia Bluetooth so smartfónom/televízorom s funkciou Bluetooth vymažú. Po kontrole verzie sa proces párovania vyžaduje znova.
Ak je počas kroku [3] stlačené iné tlačidlo ako [VOLUME+] (HLASITOSŤ+), rozsvieti sa LED indikátor, ale nezobrazia sa žiadne príslušné informácie o softvéri.

 1. Keď je zapnuté napájanie, skontrolujte normálny stav spustenia.
 2. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá v tomto poradí: [PLAY/PAUSE] (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) → [PLAYMODE] (REŽIM PREHRÁVANIA) → [↓(KURZOR NADOL)] → [↑(KURZOR NAHOR)]. Zobrazí sa stav verzie pohotovostného režimu. (Všetky LED indikátory budú blikať.)
 3. Stlačte tlačidlo [VOLUME+] (HLASITOSŤ+). Číslo verzie sa zobrazí, ako je uvedené nižšie.
  Zobrazuje sa hlásenie čísla verzie: A.BC
  • Počet bliknutí LED indikátora TV: Prvé číslo (A)
  • Počet bliknutí LED indikátora BLUETOOTH: Prvá číslica desatinného čísla (B)
  • Počet bliknutí LED indikátora USB: Druhá číslica desatinného čísla (C)
   Príklad: Verzia 1.12
 4. Skontrolujte verziu softvéru. (Ak je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, aktualizácia softvéru nebude potrebná.)
 5. Po kontrole verzie stlačte tlačidlo napájania, ukončite režim kontroly verzie a potom opätovným stlačením tlačidla napájania vypnite napájanie.

Inštalácia

1. Príprava: postup prípravy úložného zariadenia USB na aktualizáciu firmvéru

Poznámky:

 • Používajte úložné zariadenie USB naformátované na formát FAT32. Nepoužívajte jednotky naformátované na formáty FAT16, exFAT a NTFS.
 • Odporúčané operačné systémy na prevzatie softvéru a prenos súboru aktualizácie na pamäťové zariadenie USB:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Pripojte zariadenie USB k počítaču a naformátujte ho výberom systému súborov FAT32.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 3. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  • Názov súboru: 18VK_M.zip
  • Veľkosť súboru: 2,86 MB (3 004 505 bajtov)
 4. Rozbaľte prevzatý súbor zip
 5. Skopírujte súbor „18VK_M.bin“ do koreňového adresára v zariadení USB pripojeného k počítaču
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru
 6. Odpojte zariadenie USB od počítača.

2. Aktualizácia: postup aktualizácie firmvéru hlavnej jednotky pomocou úložného zariadenia USB

Poznámky:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia HT-SF200/HT-SF201
 • Počas aktualizácie zariadenie HT-SF200/HT-SF201 nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Môže to zapríčiniť zlyhanie systému.

 1. Zapnite reproduktorový panel. Počkajte, kým sa obrazovka LED obnoví na predchádzajúce okno na zadávanie vstupov.
  (Príklad „TV“ vybraného v predchádzajúcom vstupe.)
 2. Vložte zariadenie USB s obsahom súboru aktualizácie
 3. Na 5 sekúnd spolu stlačte a podržte tlačidlá dotykového panela [BLUETOOTH] + [POWER] (TLAČIDLO NAPÁJANIA) a držte ich stlačené, kým sa nerozsvieti LED indikátor USB.
 4. Obrazovka LED zobrazí, kedy sa začal proces aktualizácie a po začatí aktualizácie sa LED indikátory rozsvietia tak, ako je zobrazené. Po aktualizácii sa panel automaticky ZAPNE.
  Proces aktualizácie trvá približne 3 minúty
 5. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1.12, firmvér sa aktualizoval správne.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite