Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce AV prijímače:

 • STR-DN860
 • STR-DN1060

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšená stabilita systému

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Pridáva 2-kanálový zvukový režim a výber viackanálového stereofónneho režimu (2CH/MULTI) počas prehrávania v zabudovanom prehrávači Chromecast.
  POZNÁMKA: Ak chcete vybrať tieto režimy počas prehrávania v zabudovanom prehrávači Chromecast, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo AMP MENU
  2. Vyberte položku [AUDIO]
  3. Vyberte položku CAST SOUND
  4. Vyberte možnosť „MULTI“ alebo „2CH“
 • Podpora zabudovaného prehrávača Chromecast ver. 1.21 pre zvukové zariadenie
  • Vylepšené možnosti pripojenia prehrávača Chromecast
 • Vylepšená stabilita pri zapnutí
 • Pridaná funkcia Multi Room prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast
 • Aktualizácia Software Development Kit zabudovaného prehrávača Chromecast, vďaka ktorej bude prehrávač Chromecast:
  • Podporovať obsah vo vysokom rozlíšení (Hi-Res)
  • Podporovať funkciu zrkadlenia (mirroring)
   (Dostupnosť v jednotlivých krajinách závisí od spoločnosti Google)
 • Vylepšená kvalita funkcie vysielača Bluetooth (BT TX)
 • Vylepšená kvalita funkcie prehrávania cez rozhranie USB
 • Lepšie možnosti pripojenia pre zabudovaný prehrávač Chromecast (zvukové zariadenie)
 • Podpora funkciu FF/FR v rámci pripojenia služby Spotify
 • Budúca podpora údržby služby Spotify Connect

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s produktmi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore

Názov

 • Aktualizácia firmvéru AV prijímača na verziu M29.R.0476

Názov súboru zip

 • UPDATE_M29R0476.zip

Verzia súboru

 • Verzia M29.R.0476

Veľkosť súboru

 • 214 MB (224 757 571 bajtov)

Dátum vydania

 • 25-01-2018

Príprava

Ak vlastníte nový AV prijímač, pravdepodobne už máte najnovšiu verziu firmvéru.Ak máte verziu M29.R.0476 alebo novšiu, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj AV prijímač. Ak je AV prijímač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.
 4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME, pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte možnosť [Setup] (Nastavenie) > [System Settings] (Nastavenia systému) > [System Information] (Informácie o systéme) a stlačte ENTER.
 5. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Software Version M29.R.0476 (Verzia softvéru M29.R.0476) – Ak je číslo verzie M29.R.0476 alebo vyššie, máte najnovšiu verziu firmvéru.

Existujú dva jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér AV prijímača.

Budete potrebovaťPrečo použiť túto metódu?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača),
 • kompatibilný televízor.
Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Ukladacie zariadenie USB
 • Počítač
 • Ukladacie zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite v prípade, že sa nemôžete pripojiť k internetu.

Inštalácia

Aktualizácia systému STR-DN1060/DN860 prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 60 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do AV prijímača prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača),
 • kompatibilný televízor.

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby aktualizácia prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj AV prijímač. (Ak je prijímač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového pripojenia cez smerovač pripojte AV prijímač k internetu.
 3. Zapnite AV prijímač.

Prevzatie aktualizácie:

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke [Home] (Domov) možnosť [Setup] (Nastavenie) > [System Settings] (Nastavenia systému) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) > [Update via Internet] (Aktualizovať cez internet) a stlačte Enter.
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V sieti sa našla nová verzia softvéru. Chcete aktualizovať softvér?). Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je M29.R.XXXX nová verzia je M29.R.0476.). Pomocou diaľkového ovládača vyberte Start (Spustiť) a stlačte ENTER.
 4. Spustí sa aktualizácia.
 5. Nasledujúca správa sa zobrazí na televíznej obrazovke: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Po spustení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „UPDATING“ (AKTUALIZUJE SA). Aktualizácia môže trvať až 60 minút. Po dokončení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „COMPLETE“ (DOKONČENÉ) a prijímač sa automaticky reštartuje. Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel. Po stiahnutí softvéru trvá spustenie aktualizácie približne 5 minút. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje hlásenie UPDATING (AKTUALIZUJE SA).
 7. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie "COMPLETE" (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 8. Po dokončení aktualizácie sa AV prijímač automaticky reštartuje.
 9. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M29.R.0476, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru AV prijímača cez internet.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update failed. Pripojte pamäťové zariadenie USB obsahujúce súbory aktualizácie alebo sa pripojte k sieti a skúste to znova. If the update fails again, please contact the customer service center] (Aktualizácia zlyhala. Pripojte pamäťové zariadenie USB obsahujúce aktualizačné súbory a skúste to znova. Ak aktualizácia znova zlyhá, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.).
  1. Smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi AV prijímačom a smerovačom sú zapnuté.
  2. Medzi AV prijímačom a smerovačom je zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Všetky káble medzi AV prijímačom a smerovačom sú správne zapojené.
  4. Skúste aktualizáciu zopakovať.

  Ak nemôžete vykonať aktualizáciu softvéru, vyskúšajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Po spustení aktualizácie cez internet sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od sieťového pripojenia môže aktualizácia cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) a indikátor priebehu na displeji zostane dlhší čas nezmenený.

 • Počas aktualizácie cez internet sa v televízore zobrazuje hlásenie [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav pripojenia sa nedá potvrdiť, pretože nefunguje komunikácia so serverom. Skúste to znova neskôr.) a firmvér sa nedá aktualizovať.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či AV prijímač má alebo nemá vlastnú IP adresu (ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite AV prijímač a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 90 minút a stále nie je hotová.
  Ak je AV prijímač pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Vykonajte diagnostiku siete v nastaveniach servera pripojenia.).
  Skontrolujte, či je k AV prijímaču pripojený kábel LAN.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Already Updated] (Už je aktualizované).
  V AV prijímači už je nainštalovaná aktuálna verzia firmvéru.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do AV prijímača.

Odporúčame použiť tieto operačné systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATE_M29R0476.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 214 MB (224,757,571 bajtov)

Uloženie súboru do pamäťového zariadenia USB:

 1. Extrahujte súbor do počítača:
  • Pre systém Mac OS X: Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor prevzatý, a dvakrát kliknite na súbor UPDATE_M29R0476.zip. – Extrahovaný súbor má názov „UPDATE“ (Aktualizácia)
  • Pre systém Windows 10/8.1/7:
   a. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATE_M29R0476.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
   b. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať)
   c. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
 2. V priečinku UPDATE musia byť tieto štyri súbory: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN a MSB29-FW_MB.ID
 3. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
  • Pre operačný systém Mac OS X:
   Myšou presuňte priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA) do koreňového priečinka v zariadení USB.
  • Pre operačný systém Windows:
   1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE.
   2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
   3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   4. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do AV prijímača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj AV prijímač. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Uistite sa, že k AV prijímaču nie sú pripojené žiadne iné zariadenia USB. Ak sú, odpojte ich.

Prenos aktualizačného súboru:

 1. Úložné zariadenie USB obsahujúce aktualizačný súbor vložte do portu USB na prednom paneli AV prijímača.
 2. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke [Home] (Domov) možnosť [Setup] (Nastavenie) > [System Settings] (Nastavenia systému) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) > [Update via USB Memory] (Aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB) a stlačte Enter.
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (V pamäťovom zariadení USB sa našli aktualizačné súbory. Chcete aktualizovať softvér? Aktuálna verzia je M29.R.XXXX, nová verzia je M29.R.0476. Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte pamäťové zariadenie USB.) Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 4. Nasledujúca správa sa zobrazí na televíznej obrazovke: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Po spustení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „UPDATING“ (AKTUALIZUJE SA). Aktualizácia môže trvať až 60 minút. Po dokončení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „COMPLETE“ (DOKONČENÉ) a prijímač sa automaticky reštartuje. Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 5. Spustí sa aktualizácia.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje hlásenie UPDATING (AKTUALIZUJE SA).
 7. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie "COMPLETE" (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 8. Prehrávač sa po dokončení aktualizácie automaticky vypne. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Odpojte zariadenie USB od AV prijímača a prijímač zapnite.
 10. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M29.R.0476, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru AV prijímača pomocou počítača a disku vyskytnú problémy?

 • Na displeji prijímača sa striedavo zobrazujú hlásenia UPDATE (AKTUALIZÁCIA) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite AV prijímač.
  3. Skúste aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB.

 • Počas aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete.
  AV prijímač znova zapnite a postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Aktualizačný súbor UPDATE_M29R0476.zip, ktorý som prevzal z webovej lokality aktualizácie, sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 90 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite AV prijímač.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite