Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • MEX-N5200BT
 • MEX-N4200BT

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, keď počas hovoru nedochádza k výstupu zvuku z reproduktora hlavnej jednotky a nastavenie položky RINGTONE (Zvonenie) v rámci nastavenia pripojenia Bluetooth je nastavené na možnosť 1

Informácie o súbore

Názov súboru

 • MEXN5200BT_M11S34.zip

Verzia súboru

 • M 11 / S 34

Veľkosť súboru

 • 744 kB (762 165 bajtov)

Dátum vydania

 • 15/11/2017

Príprava

 • Kompatibilné verzie firmvéru:
  • Ak je verzia firmvéru vašej jednotky „M 11/S 34“ alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu

Spôsob potvrdenia verzie firmvéru na hlavnej jednotke

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Stlačením a podržaním tlačidla „SRC“ (Zdroj) 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny
 3. Stlačte tlačidlo „MENU“ (Ponuka)
 4. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „GENERAL“ (Všeobecné) a stlačte ovládacie koliesko
 5. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „SET FIRMWARE“ (Nastaviť firmvér) a stlačte ovládacie koliesko
 6. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „FW VERSION“ (Verzia firmvéru) a stlačte ovládacie koliesko Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru.

Inštalácia

1. Príprava: postup prípravy úložného zariadenia USB na aktualizáciu firmvéru

 1. Pripojte zariadenie USB k počítaču a naformátujte ho výberom systému súborov FAT16 alebo FAT32.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 3. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  • Názov súboru: MEXN5200BT_M11S34.zip
  • Veľkosť súboru: 744 kB (762 165 bajtov)
 4. Rozbaľte prevzatý súbor zip
 5. Skopírujte súbor „MEXN5200BT_M11S34.U88“ do koreňového adresára v zariadení USB pripojeného k počítaču
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru
 6. Odpojte zariadenie USB od počítača.

2. Aktualizácia: postup aktualizácie firmvéru hlavnej jednotky pomocou úložného zariadenia USB

Poznámky:

 • Dokončenie tohto procesu aktualizácie (v aute alebo na lodi) trvá približne 2 minúty
 • Nezabudnite vykonať všetky kroky uvedené nižšie.
 • Na zabránenie príliš veľkého zníženia napätia batérie počas tohto procesu aktualizácie sa odporúča vykonať túto aktualizáciu počas spusteného motora auta (alebo lodi). Pred spustením procesu aktualizácie so spusteným motorom auta (alebo lodi) zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a ponechajte motor zapnutý, kým sa aktualizácia nedokončí.

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Stlačením a podržaním tlačidla „SRC“ (Zdroj) 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny
 3. Stlačte tlačidlo „MENU“ (Ponuka)
 4. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „GENERAL“ (Všeobecné) a stlačte ovládacie koliesko
 5. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „SET FIRMWARE“ (Nastaviť firmvér) a stlačte ovládacie koliesko
 6. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „FW UPDATE“ (Aktualizácia firmvéru) a stlačte ovládacie koliesko
 7. Otočením ovládacieho kolieska zobrazte položku „FW UPDATE-YES“ (Aktualizácia firmvéru – áno) a stlačte ovládacie koliesko
 8. Po zobrazení správy „INSERT USB“ (Pripojiť USB) pripojte úložné zariadenie USB do portu USB na prednom paneli hlavnej jednotky
 9. Táto aktualizácia sa dokončí približne za 2 minúty a po úspešnom dokončení sa jednotka automaticky reštartuje
 10. Potvrďte, že verzia firmvéru sa aktualizovala na M 11/S 34