Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Dátum vydania:31-08-2017
 • Musím túto aktualizáciu prevziať?Táto aktualizačná pomôcka nie je potrebná, ak je firmvér vášho osobného audio systému aktualizovaný na verziu 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Ak si nie ste istí,skontrolovať verziu firmvéruje jednoduché:
  1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla LAN (nedodáva sa).
   Poznámka:Uistite sa, že je prepínač NETWORK OFF/ON na zadnej strane nastavený v polohe ON.
  2. Pripojte napájací kábel (dodáva sa) k napájaciemu adaptéru (dodáva sa). Stlačením tlačidla(zapnutie/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
   Počkajte, kým indikátor LINK neprestane blikať a neostane nepretržite svietiť naoranžovo.
  3. V počítači otvorte programSony Network Device Setting[Nastavenie sieťového zariadenia Sony].
   1. Spustite prehľadávač.
   2. Do panela s adresou zadajte nasledujúcu adresu URL: http://169.254.1.1
  1. Keď sa zobrazí položkaLanguage Setup[Nastavenie jazyka], vyberte jazyk.
  2. Verzia "X.XX.X.XX" je položkaSystem Software Version[Verzia systémového softvéru] v ponukeDevice Details[Podrobnosti o zariadení].
 • Výhody a vylepšenia:
  • DÔLEŽITÉ: Túto aktualizáciu firmvéru musíte vykonať, ak chcete naďalej používať systém distribúcie hudby služby Spotify

Prevzatie

Aktualizácia softvéru sa vykonáva prostredníctvom internetu (siete). Vykonajte nasledovné kroky:
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené na internet (k sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nie je možné vykonať.

 1. Pripojte sa na internet (k sieti).
  Poznámka: Ak je počas kontroly verzie reproduktor pripojený k počítaču priamo prostredníctvom kábla siete LAN, kábel odpojte a znova ho pripojte k prístupovému bodu.
 2. Keď sa reproduktor zapína, stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) ho vypnite.
 3. Stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
 4. Počkajte, kým indikátor LINK neprestane blikať a neostane nepretržite svietiť nazeleno alebo naoranžovo. Vždy, keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, rozsvieti sa tlačidlo UPDATE [Aktualizácia]. Poznámka: Tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] nesvieti, ak je verzia softvéru najnovšia.
 5. Ťuknite na tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] držte ho, kým nezaznie pípnutie. Po spustení aktualizácie softvéru začne tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] blikať. Poznámka: Počas aktualizácie nebude reproduktor fungovať.
 6. Blikanie (interval a stav) tlačidla UPDATE [Aktualizácia] sa počas aktualizácie mení.
 7. Po dokončení aktualizácie tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] zhasne a reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo do režimu BLUETOOTH/Pohotovostný režim siete.
 8. Skontrolujte verziu podľa postupu v časti Kontrola verzie firmvéru. Aktualizácia je týmto dokončená.

Otázky a odpovede

Tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] po 4 pomalých bliknutiach zhasne.

Aktualizácia softvéru zlyhala. Stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) vypnite reproduktor a potom ho znova zapnite. Uistite sa, že reproduktor je pripojený na internet a že svieti tlačidlo UPDATE [Aktualizácia], a potom znova spustite aktualizáciu.

Tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] bude naďalej pomaly blikať.

Aktualizácia softvéru zlyhala. Stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) vypnite alebo zapnite reproduktor a potom znova vykonajte aktualizáciu. Ak aktualizácia softvéru zlyhala, tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] bude pomaly blikať, kým reproduktor nevypnete. Uistite sa, že sa blikanie tlačidla UPDATE [Aktualizácia] nezmenilo, a potom reproduktor vypnite.

Poznámka:

 • Počas aktualizácie nechajte reproduktor pripojený k napájaniu a k sieti.
 • NEODPÁJAJTE napájací adaptér, kým sa aktualizácia nedokončí.
 • Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE zariadenie.
 • Aktualizácia zvyčajne trvá 3 až 10 minút. V závislosti od stavu siete to môže trvať dlhšie.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite