Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • SRS-X88

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • DÔLEŽITÉ: Túto aktualizáciu firmvéru musíte vykonať, ak chcete naďalej používať systém distribúcie hudby služby Spotify.
  Zlepšuje prevádzkovú stabilitu počas prehrávania hudobných súborov v lokálnej sieti.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Zlepšená stabilita pri použití služby distribúcie hudby prostredníctvom internetu.
 • Služba Google Cast pre zvukový obsah:
  • Funkcia Google Multi Room je už podporovaná
 • Vylepšenia prevádzky a stability

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu 1.60.2994

Verzia súboru

 • 1.60.2994

Dátum vydania

 • 31-08-2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizačná pomôcka nie je potrebná, ak je firmvér vášho osobného audio systému aktualizovaný na verziu 1.60.XXXX.
Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla LAN (nedodáva sa).
 2. Pripojte napájací kábel (dodáva sa) k napájaciemu adaptéru (dodáva sa). Stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) zapnite napájanie.

  Počkajte, kým indikátor LINK neprestane blikať a neostane nepretržite svietiť naružovo
 3. V počítači otvorte program Sony Network Device Setting [Nastavenie sieťového zariadenia Sony].
  1. Spustite prehľadávač.
  2. Do panela s adresou zadajte nasledujúcu adresu URL: http://169.254.1.1

 1. Keď sa zobrazí položka Language Setup [Nastavenie jazyka], vyberte jazyk.
 2. Verzia "X.XX.X.XX" je položka System Software Version [Verzia systémového softvéru] v ponuke Device Details [Podrobnosti o zariadení].

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému SRS-X88:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie systému SRS-X88 k internetu
 • Na overenie, či je systém SRS-X88 pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Inštalácia

Aktualizácia systému SRS-X88 prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 3-10 minút.
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené na internet (k sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nie je možné vykonať.

Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojte sa na internet (k sieti).
  Poznámka: Ak je počas kontroly verzie reproduktor pripojený k počítaču priamo prostredníctvom kábla siete LAN, kábel odpojte a znova ho pripojte k prístupovému bodu.
 2. Ak je reproduktor zapnutý, stlačte tlačidlo (zapnúť/pohotovostný režim) a vypnite ho
 3. Ak ho chcete zapnúť, stlačte tlačidlo (zapnúť/pohotovostný režim)
 4. Počkajte, kým indikátor LINK neprestane blikať a neostane nepretržite svietiť naoranžovo alebo naružovo. Vždy, keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, rozsvieti sa tlačidlo UPDATE.Poznámka: Tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] nesvieti, ak je verzia softvéru najnovšia.
 5. Ťuknite na tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] držte ho, kým nezaznie pípnutie. Po spustení aktualizácie softvéru začne tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] blikať. Poznámka: Počas aktualizácie nebude reproduktor fungovať.

 6. Blikanie (interval a stav) tlačidla UPDATE [Aktualizácia] sa počas aktualizácie mení.
 7. Po dokončení aktualizácie tlačidlo UPDATE [Aktualizácia] zhasne a reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo do režimu BLUETOOTH/Pohotovostný režim siete.
 8. Skontrolujte verziu podľa postupu v časti Kontrola verzie firmvéru. Aktualizácia je týmto dokončená.

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Počas aktualizácie bliká indikátor na červeno a tlačidlo UPDATE na oranžovo.

Aktualizácia softvéru bola neúspešná. Ak k tomu dôjde, nebudete môcť vykonať žiadnu operáciu ani použiť žiadnu funkciu na zariadení okrem tlačidla napájania. Skontrolujte stav reproduktora podľa uvedených krokov a dokončite aktualizáciu softvéru pomocou jednotky USB flash.

 1. Ťuknite na tlačidlo a podržte ho, čím vypnete reproduktor.
 2. Ťuknutím na tlačidlo zapnite reproduktor.
 3. Počkajte približne 3 minúty (alebo kým sa nedokončí pripojenie k sieti) a potom skontrolujte stav tlačidla UPDATE na reproduktore.

Indikátor UPDATE zostane svietiť na oranžovo.

Aktualizácia softvéru zlyhala. Aktualizáciu firmvéru pre osobný zvukový systém môžete vykonať prostredníctvom jednotky USB flash – postup A. Tento postup nájdete prechodom na nasledujúce prepojenie:

Indikátor bliká na červeno a tlačidlo UPDATE bliká na oranžovo

Aktualizácia softvéru zlyhala. Aktualizáciu firmvéru pre osobný zvukový systém môžete vykonať prostredníctvom jednotky USB flash – postup B. Tento postup nájdete prechodom na nasledujúce prepojenie:

Poznámka:

 • Počas aktualizácie nechajte reproduktor pripojený k napájaniu a k sieti.
 • NEODPÁJAJTE sieťový adaptér, kým sa aktualizácia nedokončí.
 • Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE zariadenie.
 • Aktualizácia zvyčajne trvá 3 až 10 minút. V závislosti od stavu siete to môže trvať dlhšie.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému SRS-X88.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov a že jednotka USB flash zodpovedá požiadavkám:

Podporované operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 s balíkom Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) alebo novší
Poznámka: Ak používate systém Windows® 8.1, použite ho v režime pracovnej plochy. Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky počítače s nainštalovaným kompatibilným operačným systémom.

>Nahrávacie médiá

 • Jednotka USB flash má mať kapacitu viac ako 256 MB.
Poznámka: Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky jednotky USB flash.

Aktualizácia firmvéru pre osobný zvukový systém prostredníctvom jednotky USB flash – postup A

Poznámka:Po aktualizácii softvéru sa nemožno vrátiť k predchádzajúcej verzii softvéru.

Prevzatie firmvéru:

 1. Zatvorte všetky ostatné okná a spustené programy okrem tejto stránky.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky na tejto stránke a začiarknutím políčka potvrďte svoj súhlas s nimi.
 3. Prevezmite aktualizáciu firmvéru. Súbor SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) sa začne preberať.
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 10 alebo 8.1, súbor aktualizácie sa môže automaticky uložiť do priečinka Prevzaté súbory. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Pracovná plocha a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Prevzaté súbory prevzatý súbor.

Poznámka: Tento súbor aktualizácie je vyhradený iba pre model SRS-X88. Tento súbor nemôžete použiť s iným osobným zvukovým systémom.

Príprava prevzatého súboru:

 • Operačný systém Windows
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prevzatý súbor SRSX88V1602994.zip.
  2. Kliknite na položku Extrahovať všetko.
  3. V otvorenom okne Extrahovať komprimovaný priečinok (ZIP) kliknite na položku Extrahovať.
  4. Na pracovnej ploche vášho počítača sa otvorí priečinok SRSX88V1602994.
  5. V priečinku UPDATE sa nachádzajú 4 súbory: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN a LUTE02-FW_MB.ID.
 • Operačný systém Mac
  1. Dvakrát kliknite na uložený súbor SRSX88V1602994.zip.
  2. Na pracovnej ploche sa vytvorí priečinok SRSX88V1602994.

Poznámka: Súbor sa môže rozbaliť po prevzatí aj automaticky – záleží to na verzii operačného systému. Takisto sa vám nemusí podariť rozbaliť súbor podľa predchádzajúceho postupu – záleží to na používanom operačnom systéme. V takom prípade použite nástroj na dekomprimáciu.

Prekopírovanie súborov aktualizácie na jednotku USB flash:

 1. Zasuňte inicializovanú (naformátovanú) jednotku USB flash do zásuvky USB v počítači.
 2. Prekopírujte z neho priečinok UPDATE na jednotku USB flash.
 3. Pozrite si schému nižšie:

Aktualizácia zvukového systému prostredníctvom rozhrania USB:

 1. Pripojte sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) ku konektoru DC IN 18 V na reproduktore.
 2. Sieťový napájací kábel pripojený k sieťovému adaptéru bezpečne zapojte do sieťovej zásuvky. Prepínač NETWORK OFF/ON na zadnej strane nastavte do polohy ON.
 3. Stlačením tlačidla (zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
 4. Počkajte približne 4 minúty, kým sa blikanie indikátora LINK nespomalí.
 5. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo AUDIO IN a tlačidlo zníženia hlasitosti.
 6. Po zaznení zvukového signálu sa rozsvieti tlačidlo UPDATE. Poznámka: Ak je zariadenie pripojené k sieti, môže tlačidlo UPDATE už svietiť na oranžovo. Aj v takom prípade postupujte podľa krokov opísaných na tejto stránke a skontrolujte, či zaznie zvukový signál.
 7. Kým svieti tlačidlo UPDATE, zasuňte jednotku USB flash do zásuvky portu DC-OUT ONLY (USB) na zadnej strane reproduktora.
 8. Po spustení aktualizácie softvéru začne tlačidlo UPDATE blikať.
  Poznámka: Počas aktualizácie nebude reproduktor fungovať.
 9. Blikanie (interval a stav) tlačidla UPDATE sa počas aktualizácie mení.
 10. Po dokončení aktualizácie tlačidlo UPDATE zhasne a reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu BLUETOOTH alebo siete.
 11. Skontrolujte verziu podľa postupu v časti Kontrola verzie firmvéru. Aktualizácia je týmto dokončená.

Poznámka:

 • Počas aktualizácie nechajte reproduktor pripojený k napájaniu a k sieti.
 • NEODPÁJAJTE sieťový adaptér, kým sa aktualizácia nedokončí.
 • Počas aktualizácie NEVYPÍNAJTE zariadenie.
 • Aktualizácia zvyčajne trvá 10 minút.

Aktualizácia firmvéru pre osobný zvukový systém prostredníctvom jednotky USB flash – postup B

Ak indikátor bliká na červeno a tlačidlo aktualizácie na oranžovo, aktualizácia softvéru zlyhala.
Aktualizáciu firmvéru budete musieť prevziať do počítača, uložiť na jednotku USB flash a potom ju načítať do reproduktora.
V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov:Poznámka:Po aktualizácii softvéru sa nemožno vrátiť k predchádzajúcej verzii softvéru.

Prevzatie firmvéru:

 1. Zatvorte všetky ostatné okná a spustené programy okrem tejto stránky.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky na tejto stránke a začiarknutím políčka potvrďte svoj súhlas s nimi.
 3. Prevezmite aktualizáciu firmvéru. Súbor SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) sa začne preberať.
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 10 alebo 8.1, súbor aktualizácie sa môže automaticky uložiť do priečinka Prevzaté súbory. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Pracovná plocha a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Prevzaté súbory prevzatý súbor.

Poznámka: Tento súbor aktualizácie je vyhradený iba pre model SRS-X88. Tento súbor nemôžete použiť s iným osobným zvukovým systémom.

Príprava prevzatého súboru:

 • Operačný systém Windows
  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prevzatý súbor SRSX88V1602994.zip.
  2. Kliknite na položku Extrahovať všetko.
  3. V otvorenom okne Extrahovať komprimovaný priečinok (ZIP) kliknite na položku Extrahovať.
  4. Na pracovnej ploche sa zobrazí priečinok s názvom Update, ktorý bude obsahovať nasledujúce súbory: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID.
 • Operačný systém Mac
  1. Dvakrát kliknite na uložený súbor SRSX88V1602994.zip.
  2. Na pracovnej ploche sa zobrazí priečinok s názvom Update, ktorý bude obsahovať nasledujúce súbory: LUTE02-FW.BIN; LUTE02-FW.ID; LUTE02-FW_MB.BIN; LUTE02-FW_MB.ID.

Poznámka: Ak používate vyššie uvedené operačné systémy, prevzatý súbor sa môže rozbaliť automaticky, ak sa vám však súbory nepodarí rozbaliť podľa tohto postupu, možno budete musieť použiť samostatný softvér na dekompresiu.

Prekopírovanie súborov aktualizácie na jednotku USB flash:

 1. Jednotku flash vložte do jedného z portov USB na počítači.
 2. Uchopte a presuňte priečinok Update z pracovnej plochy na jednotku flash.
 3. Pozrite si schému nižšie:

Aktualizácia zvukového systému prostredníctvom rozhrania USB:

 1. Pripojte reproduktor k elektrickej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra.
 2. Presuňte prepínač siete na zadnej strane reproduktora do polohy zapnuté.
 3. Keď bude indikátor blikať na červeno a tlačidlo aktualizácie bude blikať na oranžovo, vypnite reproduktor.
 4. Zasuňte jednotku flash, ktorá obsahuje súbory aktualizácie, do portu DC-OUT ONLY (USB) na reproduktore.
 5. Znovu zapnite reproduktor.
 6. Poznámka: Kroky č. 3 až 5 vykonajte do 3 minút.
 7. Aktualizácia firmvéru sa začne preberať do reproduktora, keď tlačidlo aktualizácie začne blikať.
  Poznámka: Reproduktor počas preberania nemožno používať.
 8. V priebehu preberania sa bude blikanie spomaľovať, až kým po dokončení aktualizácie úplne neprestane.
 9. Po dokončení preberania sa reproduktor automaticky prepne buď do pohotovostného režimu, alebo do pohotovostného režimu Bluetooth alebo siete.
 10. Pomocou kontroly verzie softvéru pre bezdrôtový reproduktor SRS-X88 skontrolujte, či je dokončená aktualizácia. Kontrola verzie firmvéru. Aktualizácia je týmto dokončená.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite