Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • CMT-SX7B

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • DÔLEŽITÉ: Túto aktualizáciu firmvéru musíte vykonať, ak chcete naďalej používať systém distribúcie hudby služby Spotify.
  Zlepšuje prevádzkovú stabilitu počas prehrávania hudobných súborov v lokálnej sieti.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Zlepšená stabilita pri použití služby distribúcie hudby prostredníctvom internetu.
 • Služba Google Cast pre zvukový obsah:
  • Funkcia Google Multi Room je už podporovaná
 • Vylepšenia prevádzky a stability

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre domáci zvukový systém CMT-SX7B

Verzia súboru

 • MC 1.62 / NW 2994

Veľkosť súboru

 • 154 MB (161 896 517 bajtov)

Dátum vydania

 • 31/08/2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak sa zobrazí verzia „MC 1.60 / NW 2935“ alebo nižšia, dôrazne odporúčame, aby ste aktualizovali firmvér.

V prípade pochybností môžete jednoducho zistiť vašu aktuálnu verziu firmvéru:

 1. Zapnite systém stlačením tlačidla na zariadení a počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazí ikona antény.

 2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá ENTER a CD Eject na zariadení, kým sa na displeji nezobrazí text „MC X.XX“.
 3. Otočte ovládací prvok >>| na zariadení doprava a na displeji sa zobrazí text „CD X.XXX“.
 4. Otočte ovládací prvok >>| na zariadení doprava a na displeji sa zobrazí text „NW XXXX“.
 5. Otočte ovládací prvok >>| na zariadení doprava a zariadenie sa vráti do stavu pred zobrazením verzie.

Dôležité upozornenie

 • DÔLEŽITÉ: Ak ste nevykonali aktualizácie softvéru, ktoré boli oznámené na tejto webovej lokalite 30. júla 2016 alebo neskôr, odpojte pred zapnutím hlavnej jednotky kábel reproduktorov a/alebo slúchadlá.
 • Poznámka: Po aktualizácii softvéru sa nemožno vrátiť k predchádzajúcej verzii softvéru.
 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému CMT-SX7B.
 • Počas aktualizácie systém CMT-SX7B nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel ani sieťový (LAN) kábel. Zachovajte toto pripojenie.
 • Počas preberania a aktualizácie nepoužívajte súpravu a diaľkový ovládač.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobilo by to zlyhanie tohto systému.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému CMT-SX7B:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie systému CMT-SX7B k Internetu
 • Na kontrolu pripojenia systému CMT-SX7B k:
  • aktívnemu Internetovému pripojeniu
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k Internetu.

Inštalácia

Aktualizácia systému CMT-SX7B prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do systému CMT-SX7B prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača).

Príprava zariadenia:

 1. Pred zapnutím hlavnej jednotky odpojte kábel reproduktora a slúchadlá.
 2. Pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového pripojenia cez smerovač pripojte systém CMT-SX7B k internetu.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Stlačením tlačidla na zariadení zapnite systém a počkajte niekoľko minút, kým sa na displeji nezobrazí ikona UPDATE (AKTUALIZÁCIA).


 2. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači otvorte ponuku, potom stláčaním tlačidiel ↑/↓ na diaľkovom ovládači vyberte položku Update Menu (Ponuka aktualizácie) a stlačte tlačidlo ENTER.


 3. Po zobrazení hlásenia via Network (cez sieť) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ENTER.


 4. Keď začne blikať hlásenie Ok, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ENTER.


 5. Počkajte približne 10 minút, kým sa nedokončí preberanie a aktualizácia. 6. Po prevzatí spustite aktualizáciu stlačením tlačidla ok na diaľkovom ovládači.
 7. Po zobrazení hlásenia Complete (Dokončené) stlačte tlačidlo na zariadení a potom sa súprava VYPNE.


 8. Znova stlačte tlačidlo na zariadení a zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Pozrite si časť o kontrole verzie firmvéru tohto zariadenia a skontrolujte, či je číslo verzie softvéru aktualizované na najnovšiu verziu.

Ak sa počas aktualizácie zobrazí hlásenie Cannot Download (Nemožno prevziať)/Push POWER (Vynútiť NAPÁJANIE), aktualizácia softvéru zlyhala. Ak k tomu dôjde, nebudete môcť použiť žiadne operácie (a všetky funkcie) na súprave s výnimkou operácie tlačidla napájania. Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte stav reproduktora a dokončite aktualizáciu softvéru pomocou jednotky USB flash.

 1. Stlačte tlačidlo a VYPNITE reproduktor.
 2. Dotknite sa tlačidla . Potom sa súprava ZAPNE.
 3. Počkajte približne 3 minúty (alebo počkajte na dokončenie sieťového pripojenia) a potom skontrolujte zobrazenie na reproduktore.
  1. Aktualizácia nie je dokončená


  2. ⇒ Aktualizácia softvéru NIE je dokončená, ale reproduktor je v normálnom stave.
   Namiesto sieťovej aktualizácie vyskúšajte aktualizáciu softvéru pomocou postupu so zariadením USB flash.


  3. Zobrazí sa hlásenie Update Retry (Opätovný pokus o aktualizáciu).


  4. ⇒ Aktualizácia softvéru ZLYHALA a reproduktor nemožno používať v tomto stave. Tento stav sa líši od stavu nedokončenej aktualizácie. Postupujte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Do počítača si prevezmite súbor CMTSX7BV1622994.zip [154 MB (161 896 517 bajtov)] a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 2. Súbor rozbaľte do počítača. Rozbalený priečinok má názov UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
 3. V priečinku UPDATE (AKTUALIZÁCIA) musia byť tieto štyri súbory:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Pre operačný systém Windows®:

 1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
 3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
 4. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.

Pre operačný systém Mac OS® X:

 1. Myšou presuňte priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA) do koreňového adresára v zariadení USB.

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

 1. Kým sa zobrazuje hlásenie Update Retry (Opätovný pokus o aktualizáciu), zasuňte do predného konektora USB-A zariadenie USB flash.


 2. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie OK, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ENTER.


 3. Počkajte približne 10 minút, kým sa nedokončí preberanie a aktualizácia. 4. Po prevzatí spustite aktualizáciu stlačením tlačidla ok na diaľkovom ovládači.
 5. Po zobrazení hlásenia Complete (Dokončené) stlačte tlačidlo na zariadení a potom sa súprava VYPNE.


 6. Pozrite si časť o kontrole verzie firmvéru tohto zariadenia a skontrolujte, či je číslo verzie softvéru aktualizované na najnovšiu verziu.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému CMT-SX7B.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verzia 10.4 alebo novšia verzia

Ak používate systém Windows® 10/8.1, použite ho v režime pracovnej plochy.
Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky počítače s nainštalovaným kompatibilným operačným systémom.

Požiadavky na nahrávacie médiá

Jednotka USB flash: Kapacita: viac ako 256 MB

Fungovanie nie je možné zaručiť pre všetky jednotky USB flash.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Uistite sa, že nemáte spustenú inú aplikáciu než internetový prehľadávač.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 3. Do počítača si prevezmite súbor CMTSX7BV1622994.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Súbor rozbaľte do počítača. Rozbalený priečinok má názov UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
 2. V priečinku UPDATE (AKTUALIZÁCIA) musia byť tieto štyri súbory:
  • CMT-SX7B: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID

Pre operačný systém Windows®:

 1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
 3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
 4. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.

Pre operačný systém Mac OS® X:

 1. Myšou presuňte priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA) do koreňového adresára v zariadení USB.

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do systému CMT-SX7B.

Príprava zariadenia:
 1. Pred zapnutím hlavnej jednotky odpojte kábel reproduktora a slúchadlá.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Stlačením tlačidla zapnite systém CMT-SX7B.
 2. Zasuňte jednotku USB flash (so súbormi aktualizácie) do predného portu USB-A.
 3. Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION na diaľkovom ovládači vyberte položku USB FRONT (PREDNÝ PORT USB).
  Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie ROOT (KOREŇ).


 4. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači otvorte ponuku, potom stláčaním tlačidiel ↑/↓ na diaľkovom ovládači vyberte položku Update Menu (Ponuka aktualizácie) a stlačte tlačidlo ENTER.


 5. Po zobrazení hlásenia via USB (cez USB) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ENTER.


 6. Keď začne blikať hlásenie Ok, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ENTER.


 7. Počkajte približne 10 minút, kým sa nedokončí preberanie a aktualizácia. 8. Po prevzatí spustite aktualizáciu stlačením tlačidla ok na diaľkovom ovládači.
 9. Po zobrazení hlásenia Complete (Dokončené) stlačte tlačidlo na zariadení a potom sa súprava VYPNE.


 10. Znova stlačte tlačidlo na zariadení a zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Pozrite si časť o kontrole verzie firmvéru tohto zariadenia a skontrolujte, či je číslo verzie softvéru aktualizované na najnovšiu verziu.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite