Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • SRS-HG1

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • DÔLEŽITÉ: Ak chcete aj naďalej používať službu distribúcie hudby prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast, musíte vykonať túto aktualizáciu firmvéru.
  Ak nevykonáte inštaláciu aktualizácie manuálne, inštalácia nastane automaticky v čase, keď bude dostupné aktívne pripojenie k sieti a zariadenie sa nebude používať.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Pridaná funkcia pridania reproduktora
 • Pridaná funkcia hlasového usmernenia pre režim párovania cez Bluetooth
 • Podpora pre prehrávanie služby Spotify vo vstavanom prehrávači Chromecast
 • Vylepšenia prevádzky a stability

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru 4.04 pre model SRS-HG1

Verzia súboru

 • 4.04

Dátum vydania

 • 27-07-2017

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak sa zobrazí verzia „4.01“ alebo nižšia, dôrazne odporúčame, aby ste aktualizovali firmvér.

V prípade pochybností môžete jednoducho zistiť vašu aktuálnu verziu firmvéru:

 1. Pripojte jednotku k rovnakej sieti Wi-Fi, ako je pripojený smartfón, prostredníctvom aplikácie „Sony | Music Center (SongPal)“.
 2. Spustite na smartfóne aplikáciu „Sony | Music Center (SongPal)“.
 3. Vyberte možnosť „h.ear go (SRS-HG1) xxxxxx“.
 4. Vyberte možnosť „Settings (Nastavenia)“.
 5. Vyberte možnosť „Other Settings (Ďalšie nastavenia)“.
 6. Overte si verziu firmvéru pre model SRS-HG1.

Inštalácia

Aktualizácia softvéru je dostupná prostredníctvom internetu (siete). Vykonajte kroky uvedené nižšie.
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené k internetu (sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nebude možné vykonať.
Dôležité:

 • Ak indikátor napájania na zariadení bliká nazeleno aj po stlačení tlačidla napájania, stlačte tlačidlo „RESET“ umiestnené na spodnej strane zariadenia.
 • Ešte pred spustením aktualizácie zaistite, aby jednotka bola pripojená do elektrickej zásuvky prostredníctvom sieťového adaptéra USB.

 1. Pripojenie do napájacej elektrickej zásuvky
  • Na pripojenie jednotky do elektrickej zásuvky použite sieťový adaptér USB a dodávaný kábel Micro USB pripojený k portu DC IN 5 V jednotky.
  Poznámka: Aktualizáciu softvéru nemožno vykonať len pri napájaní batériou
 2. Pripojenie k internetu (sieti)
  • Pripojenie k mobilnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie „Sony | Music Center (SongPal)“
  • Pripojenie pomocou funkcie WiFi Protected Setup (WPS)
  • Pripojenie pomocou počítača
  Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie zariadenia.
 3. Ak je reproduktor zapnutý, vypnite ho stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim).
 4. Sieťový napájací kábel pripojený k sieťovému adaptéru bezpečne zapojte do sieťovej zásuvky.
  Poznámka: Aktualizáciu softvéru nie je možné vykonať, keď je zariadenie napájané len z batérie.
 5. Zapnite napájanie stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim).
 6. Počkajte, kým indikátor LINK prestane blikať a zostane svietiť na oranžovo. Vždy, keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, rozsvieti sa tlačidlo UPDATE.

 7. Ťuknite na tlačidlo UPDATE a podržte ho, kým nezaznie zvukový signál. Po spustení aktualizácie softvéru začne tlačidlo UPDATE blikať.Poznámka: Počas aktualizácie nebude reproduktor fungovať.
 8. Blikanie (interval a stav) tlačidla UPDATE sa počas aktualizácie mení.
 9. Po dokončení aktualizácie tlačidlo UPDATE zhasne a reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu BLUETOOTH alebo siete.
 10. Skontrolujte verziu, pričom postupujte podľa krokov opísaných v postupe na kontrolu verzie firmvéru, aby ste sa presvedčili, že sa aktualizácia úspešne vykonala.

Otázky a odpovede

Svietia všetky indikátory LED funkcií.

Aktualizácia softvéru bola neúspešná. Stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim) vypnite reproduktor a potom ho znova zapnite. Uistite sa, že reproduktor je pripojený k internetu a že svieti tlačidlo UPDATE, a potom znova spustite aktualizáciu.