Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely systému STR:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje sieťové pripojenie pre aplikáciu Spotify

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Pridáva kompatibilitu prijímača STR s hudobnou službou Deezer a mobilnou aplikáciou SongPal (od verzie v1.2)

Obmedzenia: Určené iba na používanie s AV receivermi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Informácie o súbore

Názov

 • Aktualizácia firmvéru AV receivera na verziu s9602.1328.0

Dátum vydania

 • 07/09/2017

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model AV prijímača, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1328 (s9602.1328) alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV prijímač. Ak je prijímač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa na TV prijímači nezobrazí domovská ponuka.
 4. V ponuke Home [Domov] označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku Settings [Nastavenia] a stlačte tlačidlo Enter.
 5. V ponuke nastavení označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku System Settings [Systémové nastavenia] a stlačte tlačidlo Enter.
 6. Na obrazovke TV prijímača sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version s9602.1328.0" [Verzia softvéru s9602.1328.0]. Ak je číslo verzie 1328 (s9602.1328) alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Budete potrebovať:

 • ethernetový kábel na pripojenie AV prijímača k internetu,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný TV prijímač.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV prijímač. Ak je prijímač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Pomocou ethernetového kábla prepojte terminál LAN na AV prijímači so zdrojom internetového pripojenia.
 3. Zapnite AV prijímač.

Prevzatie aktualizácie:

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa na TV prijímači nezobrazí domovská ponuka.
 2. V ponuke Home [Domov] označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku Settings [Nastavenia] a potom stlačte tlačidlo Enter.
 3. V ponuke nastavení označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku System Settings [Systémové nastavenia] a stlačte tlačidlo Enter.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku Network Update [Sieťová aktualizácia] a stlačte tlačidlo Enter.
 5. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Start. Spustí sa preberanie a na obrazovke TV prijímača sa zobrazí obrazovka preberania.
 6. Po dokončení preberania sa spustí proces aktualizácie. Indikátor ON/STANDBY na prednom paneli začne blikať (zobrazenie na obrazovke TV prijímača a v okne displeja prijímača zmizne).
 7. Po dokončení aktualizácie softvéru sa na paneli s displejom zobrazí hlásenie COMPLETE [HOTOVO].
 8. AV prijímač sa automaticky reštartuje. Kým sa aktualizácia nedokončí, receiver nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1328 (s9602.1328), aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Otázky a odpovede

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru AV prijímača pomocou internetu.

Na obrazovke TV prijímača sa zobrazilo hlásenie "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." [Prijímaču sa počas aktualizácie softvéru nepodarilo prevziať údaje aktualizácie. Prejdite do ponuky nastavení a znova aktualizujte softvér.]

Pravdepodobne sa vyskytol problém so sieťovým pripojením.

 1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
 2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš AV prijímač má alebo nemá vlastnú adresu IP.
 3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
Zapnite prijímač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

Je aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite