Ak ste pomocou funkcie "Network upgrade [Sieťová aktualizácia]" váš prehrávač diskov Blu-ray úspešne aktualizovali, tento postup nemusíte vykonať.

Vzťahuje sa na nasledujúce modely:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Ak medzi uvedenými nie je váš model prehrávača diskov BD, kliknite sem, aby ste zvolili správny model.

Upozornenie:

 • Tento pomocný program je určený len pre prehrávače diskov Blu-ray predávané v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Pri aktualizácii postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie a zapríčiniť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Prerušenie napájania počas inštalácie aktualizácie firmvéru môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač diskov Blu-ray sa nastaví na pôvodné výrobné nastavenia. Po inštalácii aktualizácie budete musieť prehrávač opätovne nakonfigurovať.
 • Aktualizáciu firmvéru napáľte na nový zapisovateľný disk CD-R. Prehrávač nemusí správne prečítať znečistený alebo poškriabaný disk.
 • Odporúčané operačné systémy pre počítač, na ktorom sa bude preberať aktualizácia firmvéru:
  • Odporúča sa operačný systém Mac OS X 10.6.3 a .
 • Potrebujete počítač, ktorý má zapisovaciu CD mechaniku.

Zistite verziu firmvéru prehrávača:

 • Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray.
 • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc™.
 • Ak prehrávač spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo "STOP [ZASTAVIŤ]" a pred pokračovaním počkajte, kým sa na televízore zobrazí modrá obrazovka Sony Blu-ray Disc™.
 • Na obrazovke "xross media bar™" (XMB™) pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "Setup [Nastavenie]" > "System Settings [Systémové nastavenia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "System Information [Systémové informácie]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazí verzia firmvéru aktuálne nainštalovaná na zariadení Blu-ray (zobrazené na doleuvedenom obrázku):

  VERZIA SOFTVÉRU XX.X.024

  Ak je číslo verzie 024 alebo vyššie, inštalácia tejto aktualizácie firmvéru nie je potrebná.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Postup pri aktualizácii firmvéru:

 • Upozornenie:  - Počas procesu aktualizácie prehrávač nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môžete prehrávač poškodiť a bude si vyžadovať opravu.

  - V priebehu aktualizácie používajte len tlačidlá uvedené v pokynoch. V opačnom prípade môžete prehrávač poškodiť a bude si vyžadovať opravu.
 • Než začnete:
 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray.

 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.

 3. Aktualizačný disk vložte do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

 • Vykonanie aktualizácie:
 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".

 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.

 3. Spustí sa aktualizácia a na displeji predného panela sa zobrazí "VUP". (Obrazovka televízora sa zmení na čiernu.)

 4. Na displeji predného panela sa zobrazí séria rozličných správ.

 5. Keď sa na displeji predného panela prehrávača zobrazí "FINISH [DOKONČENÉ]", aktualizácia firmvéru sa dokončila.
  Kým sa táto správa nezobrazí, prehrávač neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.

 6. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača.

 7. Zapnite prehrávač BD a podľa pokynov na obrazovke vykonajte EASY SETUP [JEDNODUCHÚ INŠTALÁCIU].

 8. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 024, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Možné problémy týkajúce sa metódy s použitím aktualizačného diskuAktualizačný disk sa nevysunie

Ak sa aktualizačný disk nevysunie ani potom ako sa zobrazí správa "FINISH [DOKONČENÉ]", postupujte podľa doleuvedených krokov.

 1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
 2. Opätovne pripojte napájací kábel striedavého prúdu pri súčasnom stlačení tlačidla "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]".
 3. Tlačidlo "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk.
 4. Vyberte disk
  Uvedomte si, že stlačenie tlačidla "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na diaľkovom ovládaní nebude fungovať. Musíte stlačiť tlačidlo "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na prehrávači diskov Blu-ray.


Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "SYS ERR [SYS. CHYBA]" alebo "VUP NG".

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "POWER [NAPÁJANIE]" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.
 2. Opätovným stlačením tlačidla "POWER [NAPÁJANIE]" budete pokračovať v procese aktualizácie firmvéru.
 3. Ak sa po opätovnej aktualizácii problém nevyrieši, vyberte aktualizačný disk z prehrávača a vymažte súbor aktualizácie z počítača.
 4. Opätovne prevezmite súbor aktualizácie, zopakovaním horeuvedeného postupu vytvorte nový aktualizačný disk a nainštalujte aktualizáciu firmvéru.
 5. Ak problém pretrváva, kontaktujte spoločnosť Sony.


Po vložení aktualizačného disku sa na displeji predného panela prehrávača nezobrazí "VUP".

Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a súbor aktualizácie vymažte z počítača. Opätovne prevezmite súbor aktualizácie, zopakovaním horeuvedeného postupu vytvorte nový aktualizačný disk a nainštalujte aktualizáciu firmvéru.Počas aktualizácie sa vyplo NAPÁJANIE.

Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a opätovne zapnite prehrávač. Aktualizácia by sa mala automaticky reštartovať.Súbor aktualizácie UPDATA_07X024M.ZIP, ktorý som prevzal z webovej stránky aktualizácie, nie je možné rozbaliť.

Preberanie mohlo zlyhať. Vymažte prevzatý súbor aktualizácie a opätovne ho prevezmite.Aktualizácia firmvéru sa nedokončí ani po 30 minútach.

Kontaktujte spoločnosť Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite