Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prehrávačov diskov Blu-ray:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (10.2.2011) :

Tento pomocný program aktualizuje firmvér prehrávača diskov Blu-ray na verziu 011 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • Vylepšenie prehrávania diskov BD-ROM

Vyberte si metódu, ktorú chcete použiť na aktualizáciu vášho prehrávača diskov Blu-ray:

Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru

BDP

Pre aktualizáciu firmvéru prehrávača diskov Blu-ray odporúčame použiť tento postup aktualizácie, pretože sa jedná o priamu aktualizáciu.

 • Pred prevzatím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si pozorne prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Tento pomocný program je určený len pre prehrávače diskov Blu-ray predávané v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Ak chcete použiť tento spôsob aktualizácie, prehrávač musí byť správne pripojený k aktívnemu internetovému pripojeniu.
 • Ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru, prehrávač musí byť správne pripojený ku kompatibilnému televízoru.
 • V závislosti od konfigurácie systému a sieťového pripojenia trvá postup aktualizácie firmvéru zvyčajne 15 až 30 minút.

Pokyny:

 • Než začnete:
 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray.
 2. Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 4. Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.
 • Vykonanie aktualizácie:
 1. V ponuke xross media bar™ pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položku "Setup [Nastavenie]" - "Network Update [Sieťová aktualizácia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".
 3. Vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
 5. Počas preberania sa na obrazovke televízora a na displeji predného panela prehrávača zobrazuje správa "DL */9".
  Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh.
 6. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "VUP".
 7. Počas inštalácie aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa "VUP */9".
  Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh aktualizácie.
 8. Keď sa na displeji predného panela prehrávača zobrazí "FINISH [DOKONČENÉ]", aktualizácia firmvéru sa dokončila.
  UPOZORNENIE!! Kým sa táto správa nezobrazí, prehrávač neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že prehrávač diskov Blu-ray nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 9. Prehrávač diskov Blu-ray sa automaticky vypne.
 10. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 11. Overením aktuálnej verzie firmvéru potvrďte úspešné nainštalovanie aktualizácie.
  Poznámka: Ak sú posledné tri číslice čísla verzie 011 aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Možné problémy týkajúce sa sieťovej aktualizácie

Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "SYS ERR [SYS. CHYBA]" alebo "VUP NG".

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "POWER [NAPÁJANIE]" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.
 4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony.

Počas sieťovej aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa "Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]" a aktualizácia firmvéru nie je možná.

Možné problémy so sieťovým pripojením. Overte správnosť nastavení siete prehrávača diskov Blu-ray.

 1. Skontrolujte, či je kábel LAN správne vložený do konektora.
 2. Skontrolujte nastavenie siete a potvrďte, či má prehrávač diskov Blu-ray vlastnú adresu IP. Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa "Proxy Server" adresu IP servera proxy, ktorý používate.
 3. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.

Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.

Znovu zapnite prehrávač. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.


Keď prehrávač po aktualizácii zapnem, na displeji predného panela sa nepretržite zobrazuje správa "WELCOME [VITAJTE]" alebo "WAIT [POČKAJTE]".

Kontaktujte spoločnosť Sony.


Aktualizácia firmvéru (nie je to preberanie súboru) sa nedokončí ani po 30 minútach.

Kontaktujte spoločnosť Sony.

Pomocou zapisovateľného disku CD-R

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite