Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prehrávačov diskov Blu-ray:

 • BDP-S4100 / S5100

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru prehrávača diskov Blu-ray na verziu M15.R.0197
 • Dátum vydania: 17/12/2014
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
  • Vylepšenie internetového videa BRAVIA.
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi diskov Blu-ray predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Ak vlastníte nový model prehrávača diskov Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0197 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray - ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI1, vyberte vstup HDMI1.
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka XrossMediaBar (XMB™).
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER.
 4. Označte položku Quick Start Mode [Režim Quick Start] a skontrolujte, či je nastavená na možnosť OFF [VYP.]. Ak je zvolená možnosť "ON [ZAP]", aktualizácia nemusí byť úspešná.
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version M15.R.0197 [Verzia softvéru M15.R.0197]" - ak je číslo verzie 11.R.0460 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray:

Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne z internetu prevezmite aktualizáciu do svojho prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • ethernetový kábel na pripojenie prehrávača diskov Blu-ray k internetu,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný TV prijímač.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby ste zabránili poškodeniu prehrávača diskov Blu-ray.
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 • Zapnite TV prijímač a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
 • Pomocou ethernetového kábla pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray k internetu.
 • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM vyberte položku Setup [Nastavenie] ---> Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte položku ENTER.
 2. Na TV prijímači sa zobrazí potvrdenie sieťovej aktualizácie.
 3. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Na TV prijímači sa zobrazí hlásenie Update to a new software version. [Aktualizujte na novú verziu softvéru.] a najnovšia verzia softvéru.
 5. Vyberte položku Start [Spustiť] a stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Spustí sa aktualizácia a na obrazovke TV prijímača sa zobrazí obrazovka aktualizácie.
 7. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu „x %“ a kapacita preberania TV prijímača. - Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 8. Prehrávač sa reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. – Prehrávač vtedy nepoužívajte ani nezapínajte.
 9. Znova sa zobrazí indikátor priebehu „x %“ a kapacita preberania TV prijímača. – Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 10. Keď sa prehrávač automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 11. Znova zapnite prehrávač.
 12. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0197, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru prehrávača diskov Blu-ray použitím internetu.

 • Na obrazovke TV prijímača sa zobrazuje hlásenie „Connection status cannot be confirmed“ [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia].
  Problém môže byť v sieťovom pripojení.
  1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
  2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš prehrávač diskov Blu-ray má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa servera proxy zadajte do poľa Server proxy adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  3. Overte, že v časti Network Settings [Nastavenia siete]---> Network Connection Status [Stav sieťového pripojenia] má položka „Physical Connection“ [Fyzické pripojenie] a položka „Internet Access“ [Prístup na internet] stav OK.
  4. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.
   Problém stále pretrváva? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

 • Aj po niekoľkých pokusoch je aktualizácia firmvéru stále neúspešná.
  1. Vytvorte aktualizačný disk a vložte ho do prehrávača.
  2. Na obrazovke neúspešnej aktualizácie vyberte položku OK.
   Problém stále pretrváva? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

Pomocou zapisovateľného disku CD-R

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite