Informácie o súbore na stiahnutie

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite si aktualizáciu do počítača, napáľte ju na prázdny disk a preneste do prehrávača diskov Blu-ray.

Odporúčame nasledovný operačný systém: Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATA_M15R0197M.ZIP do počítača a zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali.
 3. Prejdite na súbor a skontrolujte, či je jeho veľkosť 100 MB (105,866,350 bajtov).
 4. Rozbaľte súbor. Názov rozbaleného súboru bude UPDATA_M15R0197.ISO.
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor UPDATA_M15R0197.ISO a vyberte položku Get info [Získať informácie].
 6. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 103.0 MB (108,605,440 bajtov).


  Informácie o súbore

Vytvorenie disku:

 • V počítači Mac prejdite do časti Applications [Aplikácie] > Utilities [Nástroje] > Disk Utility [Nástroj na správu diskov] a otvorte program Disk Utility.
 • Súbor UPDATA_M15R0197.ISO presuňte myšou do ľavej tably okna programu Disk Utility.


  Okno programu Disk Utility

 • Vložte do počítača čistý zapisovateľný disk CD-R.
 • Vyberte súbor UPDATA_M15R0197.ISO, kliknite na ikonu Burn [Napáliť] a potom kliknite na možnosť Burn [Napáliť].
  Ak chcete skontrolovať napaľované údaje, kliknite na malú ikonu trojuholníka a vyberte položku Verify burned data [Skontrolovať napálené údaje].


  Možnosť napálenia disku

 • Súbor sa zapíše na disk.
 • Po zobrazení správy „burned successfully“ [napaľovanie bolo úspešné] kliknite na tlačidlo OK a disk sa vysunie.
 • Ak si nie ste istí, či bolo napaľovanie úspešné, zopakujte ho a vytvorte nový disk.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke TV prijímača zobrazí hlásenie o aktualizácii firmvéru.
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. Počas aktualizácie sa na TV prijímači zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 5. Prehrávač sa reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. – Prehrávač vtedy nepoužívajte ani nezapínajte.
 6. Na TV prijímači sa znova zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa znak x zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 7. Keď sa otvorí priehradka na disk a prehrávač sa automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 8. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a prehrávač zapnite.
 9. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0197, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru prehrávača diskov Blu-ray použitím počítača a disku.

 • Aktualizačný disk sa nevysunie.Postupujte podľa uvedených krokov:
  1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel.
  2. Znova pripojte napájací kábel a súčasne stlačte tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači, nie na diaľkovom ovládači.
  3. Tlačidlo Open/Close [Otvoriť/Zatvoriť] na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk.
  4. Vyberte disk.
  5. Po vybratí disku odpojte a znova zapojte napájací kábel, aby sa prehrávač obnovil.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a pokúste sa o opätovnú aktualizáciu.

 • Súbor aktualizácie UPDATA_M15R0197M.ZIP prevzatý z webovej lokality aktualizácie nie je možné rozbaliť.
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a znova ho prevziať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Problém stále pretrváva? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite