Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • DSC-RX100M2

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 1.10 pre model DSC-RX100M2 (Windows)
 • Dátum vydania:20/01/2015
 • Výhody a vylepšenia
  • Zlepšenie vibrácií a zvukového šumu objektívu počas automatického zaostrovania

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Poznámky:
  * Vydanie Starter nie je podporované.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá nabíjateľná batéria NP-BX1
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri vykonávaní aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú nabíjateľnú batériu NP-BX1
 • Počas aktualizácie batériu nevyberajte, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 15 minút, preto zabráňte prepnutiu počítača do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX100M2V110.exe].
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

  Používatelia operačného systému Windows 8:

  V predvolených nastaveniach programu Internet Explorer sa súbor aktualizácie uloží do priečinka Downloads [Položky na prevzatie]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop [Pracovná plocha] a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Downloads [Položky na prevzatie] prevzatý súbor.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí aktualizácie ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 1.10 pre model DSC-RX100M2.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvojitým kliknutím na súbor [Update_DSCRX100M2V110.exe] spustite program na aktualizáciu firmvéru.


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Fotoaparát zapnite a podľa pokynov na aktualizovanie firmvéru v kamere postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) podstránka 2 -> [USB Connection] (Pripojenie USB) a skontrolujte, či je vybratá položka [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie. Ak je vybraný iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie], vyberte režim Mass Storage [Veľkokapacitné ukladacie zariadenie].

 4. Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.

  Ak počítač nemôže fotoaparát nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie "Could not find the camera for this update." [Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel]. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup.
  - Odpojte kábel USB a znova ho zapojte.
  - Ak má počítač viacero terminálov USB, skúste použiť iné terminály. Terminály USB sa môžu nachádzať aj na zadnej strane počítača.


  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na obrazovke počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade vyberte batériu z fotoaparátu, reštartujte počítač a postupujte podľa krokov v časti "2. Spustenie programu na aktualizáciu firmvéru".
 5. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér].
 6. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí obrázok 2..

  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 1Obrázok 2

 7. Po potvrdení obrazoviek znázornených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 8. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené staršia ako 1.10, kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  Ak sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku 4, aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 3: Vyžaduje sa aktualizácia.

  Obrázok 4: Nevyžaduje sa aktualizácia.

 9. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér] v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh, ako je to znázornené na obrázku 5.
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po ukončení pripojenia USB v počítači pomocou postupu uvedeného vyššie.
  Obrázok 5

 10. Pre opätovné nastavenie fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu.

  Poznámka: Stlačením tohto tlačidla sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 11. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 5).
 12. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na obrázku 6.
 13. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Obrázok 6

 14. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 7. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.

  Poznámka: Pred reštartovaním sa na niekoľko minút môže zobraziť správa "Obnovujú sa údaje. Počkajte prosím...". Uistite sa, že fotoaparát je zapnutý a počkajte, kým sa na LCD displeji znova zobrazí obraz.

  Po zobrazení obrazu na LCD displeji kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Obrázok 7

 15. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu, znova ju vložte a znova zapnite fotoaparát.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru fotoaparátu je ver. 1.10.


Vo fotoaparáte postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) podstránka 4 -> [Version] (Verzia). Ak je zobrazená verzia 1.10 (ako je zobrazené nižšie), potom sa používa verzia firmvéru 1.10.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite