Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • RM-LVR2

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR2 (Windows)
 • Dátum vydania: 06/03/2015
 • Výhody a vylepšenia:
  • Medzi nastavenia režimu snímania bol pridaný režim "Nahrávanie slučky" *1
  • Medzi nastavenia kamery boli pridané nasledujúce funkcie *1
  • Bolo pridané nastavenie kvality obrazu *2
  • Bolo pridané nastavenie formátu videozáznamu *2
  • Zmenilo sa nastavenie dátumu a času, oblasti a letného času
  • Zmenilo sa časové pásmo niektorých oblastí


  • *1: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelov FDR-X1000V a HDR-AS200V).
   *2: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelu FDR-X1000V).
   Informácie o používaní nových funkcií nájdete v prevádzkovej príručke.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Poznámky:
  * Vydanie Starter nie je podporované.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania diaľkového ovládača.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s diaľkovým ovládačom.
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je s iným káblom USB zaručená.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Počas vykonávania aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú batériu.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_RMLVR2V200.exe].
 4. Odporúčame, aby ste súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

  Používatelia operačného systému Windows 8:

  V predvolených nastaveniach programu Internet Explorer sa súbor aktualizácie uloží do priečinka Downloads [Položky na prevzatie]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop [Pracovná plocha] a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Downloads [Položky na prevzatie] prevzatý súbor.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR2.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Spustite program na aktualizáciu firmvéru dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [Update_RMLVR2V200.exe].


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Pomocou dodaného USB kábla pripojte diaľkový ovládač k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie USB Mode [Režim USB].

  Ak počítač nemôže diaľkový ovládač nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie "Could not find the device for this update." [Zariadenie pre túto aktualizáciu sa nenašlo]. Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup.
  - Odpojte kábel USB a znova ho zapojte.
  - Ak má počítač viacero terminálov USB, skúste použiť iné terminály. Terminály USB sa môžu nachádzať aj na zadnej strane počítača.


  Niekedy sa počas pripojenia zariadenia k počítaču pomocou kábla USB môže na obrazovke počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade odpojte zariadenie, reštartujte počítač a postupujte podľa krokov v časti "2. Spustenie programu na aktualizáciu firmvéru".
 4. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér].
 5. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD sa zobrazí obrázok 2..

  Poznámka: Diaľkový ovládač nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 1Obrázok 2

 6. Po potvrdení obrazoviek znázornených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 7. Po potvrdení, že je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [2.00] alebo nižšia verzia, kliknite na tlačidloNext [Ďalej].
  Ak sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku 4, aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].

  Obrázok 3: Vyžaduje sa aktualizácia.

  Obrázok 4: Nevyžaduje sa aktualizácia.

 8. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér] v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh, ako je to znázornené na obrázku 5.
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po ukončení pripojenia USB v počítači pomocou postupu uvedeného vyššie.
  Obrázok 5

 9. Stlačením tlačidla [REC/ENTER] resetujte diaľkový ovládač.

 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 5).
 11. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia diaľkového ovládača a zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 6.
 12. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nevypínajte diaľkový ovládač a neodpájajte kábel USB.
  Obrázok 6

 13. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku 7. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.
  Obrázok 7

 14. Vypnite a znova zapnite diaľkový ovládač.

Krok 2: Overte, že verzia firmvéru diaľkového ovládača je ver. 2.00.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku Remote Control Setting a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER].
 2. Vyberte položku Version [Verzia] a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER]. Na displeji sa zobrazí aktuálna verzia systémového softvéru. Ak sa zobrazí hodnota "2.00" (ako je to znázornené nižšie), verzia firmvéru je ver. 2.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite