Prečo je správa farieb dôležitá?

 1. Farba je ľudský vnem. Oči (a myseľ) zachytávajú spektrálne informácie, ktoré sú základom pre vnímanie farieb. Farby, ako napr. zelená, oranžová alebo žltá sú iba slová - nepopisujú však spektrálne zložky odrážaného svetla predmetu.

  Preto je potrebný tzv. jazyk farieb, ktorý popisuje spektrálne zložky určitej farby, ktorá ľuďmi nie je jednoducho popísateľná (ako by bola napr. sky-blue [nebomodrá], deep blue [azúrovo modrá], ocean blue [modrá farby oceánu] alebo pale blue [bledomodrá]). Bolo potrebné vytvoriť jazyk, ktorý popisuje všetky farby viditeľné ľuďmi, slovami počítača.

  Tento jazyk sa nazýva Lab, pričom "L" predstavuje svetlosť a písmená "a" a "b" predstavujú farebné zložky. Jazyk Lab umožňuje veľmi presné popísanie farby. Jazyk Lab si bližšie popíšeme neskôr.

  Keďže každé zariadenie na spracovanie obrazu má svoj jedinečný spôsob spracovania farieb, existuje štandardný spôsob popísania charakteristickej farby pre každé zariadenie. Pomáha to prenášať presné informácie o farbách z jedného zariadenia na druhé v rámci celého pracovného procesu.

  Digitálne fotoaparáty, monitory a atramentové tlačiarne sú pravdepodobne najznámejšími súčasťami procesu digitálneho spracovania obrazu. Vedeli ste však, že softvér je tou najdôležitejšou súčasťou vášho pracovného procesu?

 2. Čo je správa farieb?

  Správa farieb predstavuje vo vašom počítači celý systém, ktorý sa používa na presnú farebnú komunikáciu medzi hardvérom a softvérom. Používa sa popísanie charakteristických vlastností vstupov vášho digitálneho fotoaparátu, riadenie zobrazenia obrázku na vašom monitore alebo nastavenie presného výtlačku toho, čo na monitore vidíte. Taktiež je potrebné prenášať obrázky z jedného softvéru do druhého bez problémov s nezhodami týkajúcimi sa farieb.

  Správa farieb je možná na obidvoch systémoch, teda na systéme Microsoft Windows aj Apple Mac OS X. Má dlhú históriu s narastajúcimi možnosťami na každej novej verzii týchto operačných systémov.

  Pre jednoduchšie porozumenie správy farieb je potrebné niekoľko vecí vysvetliť.

  Profil

  Profil sa dá porovnať k malej značke, ktorá je pripojená ku každému obrázku a zariadeniu na spracovanie obrazu. Tieto značky popisujú špecifickú farbu aj pre režim RGB (červená, zelená a modrá), aj pre špecifický jazyk správy farieb. Spôsob, akým počítač a softvér rozpoznávajú, ktoré reálne farby (v Lab) sú prestavované hodnotami RGB digitálneho obrázku.

  Tieto profily môžu navyše obsahovať hodnoty CMYK namiesto hodnôt RGB (napr. pre ofsetovú tlač). Keďže sa venujeme pracovnému procesu výlučne v režime RGB, v tomto texte sa nebudeme zameriavať na farebný priestor režimu CMYK.

  Farebný priestor

  Každý typ fotoaparátu má svoj vlastný spôsob rozpoznávania farieb tak, ako má napríklad každý monitor svoj vlastný spôsob zobrazovania farieb. Tlačiarne majú taktiež svoj vlastný rozsah farieb, ktoré sú schopné vytlačiť, čo sa odlišuje podľa typu, atramentu a papiera. Tento rozsah farieb sa nazýva farebný priestor. Farebný priestor vyjadruje všetky farby, ktoré dokáže zariadenie na spracovanie obrazu spracovať.

  Najbežnejší farebný priestor je sRGB. Predstavuje priemerný farebný priestor, ktorý je schopný zobraziť štandardný monitor. Väčšina digitálnych fotoaparátov je schopná zachytiť farebný priestor sRGB a väčšina tlačiarní dokáže správne vytlačiť obrázky v režime sRGB. Existujú však aj väčšie farebné priestory, ako napr. ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998 a Wide Gamut RGB.

  Tieto farebné priestory sa využívajú, keď je potrebná tá najvyššia kvalita. Farebný priestor sRGB je však vo väčšine tou správnou voľbou.

  Obrázok 1: Porovnanie farebného priestoru sRGB (vnútorný, farebný) a Adobe RGB (vonkajší, drôtový model)

  Do obrázkov môžu byť vložené profily, ktoré sú potrebné pre farebnú komunikáciu medzi aplikáciami na spracovanie obrazu. Bez vloženého profilu aplikácia nevie rozpoznať, ktoré reálne farby súbor obsahuje, pretože holé čísla RGB nemajú žiadny vzťah k hodnotám Lab.

  Fotoaparáty Alpha značky Sony sú schopné snímať buď v režime sRGB, alebo v režime Adobe RGB. Ak ste si fotoaparát nastavili na snímanie v režime Adobe RGB, je to jasne viditeľné na displeji fotoaparátu. Okrem toho môžete obrázky nasnímané v režime Adobe RGB rozpoznať znakom _ na začiatku názvu súboru (príklad: image1234.jpg v režime sRGB; _image1234.jpg v režime AdobeRGB) Ak si stále nie ste istí, aký farebný priestor ste si zvolili na snímanie obrázka, môžete si pozrieť informácie EXIF.

  Správa farieb v aplikácii Sony Image Data Converter SR (IDC SR)

  Pre dosiahnutie jemného procesu správy farieb potrebujete nastaviť len niekoľko možností. V ponuke vyberte možnosť settings [nastavenia] a otvorte dialógové okno správy farieb. V hornej časti si môžete zvoliť pracovný farebný priestor: Ak si vyberiete režim sRGB, Adobe RGB alebo Wide Gamut RGB, aplikácia IDC SR bude vždy vydávať spracované obrázky v požadovanom farebnom priestore. Ak je zvolená možnosť camera settings [nastavenia fotoaparátu], bude aplikácia IDC SR používať farebný priestor nastavený vo fotoaparáte. Môže to byť buď sRGB, alebo Adobe RGB.

  Pod pracovným priestorom môžete nájsť nastavenia farieb vášho monitora. Táto voľba značne ovplyvní vzhľad obrázkov v aplikácii IDC SR, takže by ste si ich mali všímať a z času na čas skontrolovať, či sú nastavenia stále v poriadku. Ak vo vašom systéme nemáte nainštalovaný určitý profil monitora, zvoľte režim sRGB.

  V prípade, že bol váš monitor dodaný s generickým [všeobecným] profilom zobrazenia, nainštalujte si tento profil v operačnom systéme a potom ho zvoľte v možnosti other monitor profile [iný profil monitora].

  Pre vysoko profesionálny pracovný proces je potrebné monitor kalibrovať (taktiež tlačiareň). V sekcii profilov monitora v ponuke správy farieb môžete zvoliť aj individuálne profily monitora s riešeniami správy farieb, ktoré boli vytvorené tretími stranami

  Ak je kalibrácia vykonaná správne a v ponuke je zvolený výsledný profil, pomocou aplikácie Image Data Converter môžete dosiahnuť veľmi spoľahlivú kvalitu zobrazenia farieb.

  Správne zobrazovanie farieb v iných softvéroch na spracovanie obrazu

  V prípade, že uprednostňujete prácu v dodatočnom softvéri na spracovanie obrazu od tretích strán, uistite sa, že nastavenia správy farieb v inom softvéri na spracovanie obrazu súhlasia s nastaveniami aplikácie Image Data Converter, aby ste dosiahli správne zobrazenie farieb!