Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru zariadenia SLT-A99 na verziu 1.02 (Macintosh)
 • Dátum vydania:27/08/2013
 • Výhody a vylepšenia:
  • Pridanie režimu simultánneho výstupu HDMI: keď je nahrávanie videozáznamu v pohotovostnom režime, fotoaparát dokáže plynulo zobrazovať video rýchlosťou 50 sn./s súčasne na externom monitore pripojenom prostredníctvom rozhrania HDMI a na displeji LCD fotoaparátu.
   Poznámka: vo fotoaparáte musí byť nastavený režim Movie (Film) s položkou [HDMI Info. Display] (Zobrazenie info o HDMI) nastavenou na možnosť [Off] (Vypnuté).

Verzia 1.02 obsahuje nasledujúce výhody a vylepšenia v porovnaní s predchádzajúcou inováciou programu:

 • Poskytuje podporu pre nasledujúce objektívy kompatibilné s funkciou „Dual AF“ (Dvojité automatické zaostrovanie): SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Poskytuje podporu pre nasledujúce objektívy kompatibilné s funkciou automatickej kompenzácie: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Overenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Na kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.
Ak je verzia firmvéru ver.1.02 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Poznámky:
  * Vydanie Starter nie je podporované.

Počítačový hardvér

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FM500H
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri procese aktualizácie firmvéru používajte úplne nabitý akumulátor NP-FM500H alebo sieťový adaptér AC-PW10AM AC (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Senzory očnice počas aktualizácie nezakrývajte; v opačnom prípade sa môže displej LCD prepnúť na hľadáčik. Ak na displeji LCD nič nevidíte, stlačte tlačidlo [FINDER / LCD button] (HĽADÁČIK/tlačidlo LCD).
 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Na spodku obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko súhlaste so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_SLTA99V102.exe] (78.9 MB (82.755.672 bytes)).
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Na spustenie programu na aktualizáciu firmvéru dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_SLTA99V102.exe].


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Ak ste tak ešte neurobili, vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 5. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí USB Mode [Režim USB].
 6. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]".
 7. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 1 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2..
  • Pri kliknutí na tlačidlo Next [Ďalej]senzory očnice na Obrázku 2.1) počas aktualizácie nezakrývajte; v opačnom prípade sa môže displej LCD prepnúť na hľadáčik. Ak na displeji LCD nič nevidíte, stlačte tlačidlo [FINDER / LCD button] (HĽADÁČIK/tlačidlo LCD) ( na Obrázku 2.1).
  • Ak sa na displeji LCD fotoaparátu nezobrazí Obrázok 2, odpojte od fotoaparátu kábel USB a uskutočnite "Recovery procedure [Postup obnovy]" popísaný v spodnej časti stránky.
  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2
  Obrázok 2.1

 8. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 9. Po skontrolovaní, že Current Version [Aktuálna verzia] je Ver.1.01 or lower kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  Ak sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 4, aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.
  Obrázok 3: Vyžaduje sa aktualizácia.

  Obrázok 4: Nevyžaduje sa aktualizácia.

 10. Na ukončenie USB pripojenia tak, ako je to uvedené na Obrázku 5, kliknite v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh na ikonu "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" .
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po prerušení USB pripojenia v počítači pomocou horeuvedeného postupu.
  Obrázok 5

 11. Na opätovné nastavenie fotoaparátu stlačte [Multi-selector] (Smerový volič).


  Poznámka: Stlačením voliča [Multi-selector] (Smerový volič) sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 12. Kliknite na tlačidloNext [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (Obrázok 5).
 13. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 6.
 14. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Obrázok 6

 15. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 7. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.
  Obrázok 7

 16. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Overte, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver.1.02.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Postup obnovy

Ak bolo pripojenie USB neúspešné, postupujte podľa doleuvedených pokynov:

 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte súčasne tlačidlá MENU [PONUKA], Playback [Prehrávanie] a MOVIE [FILM].
 3. Počas toho, ako sú tieto tlačidlá stlačené, vypnite fotoaparát.
 4. Uvoľnite tlačidlá a počkajte min. 30 sekúnd.
 5. Znovu stlačte súčasne tlačidlá MENU [PONUKA], Playback [Prehrávanie] a MOVIE [FILM].
 6. Počas toho, ako sú tieto tlačidlá stlačené, fotoaparát zapnite.
 7. Uvoľnite tlačidlá.

Po vykonaní horeuvedeného postupu sa znovu pokúste o aktualizáciu, pričom začnite Krokom 2.3.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite