Informácie o súbore na stiahnutie

Informácie o tejto aktualizácii (05/02/2013)

Ďakujeme vám za neustály záujem o produkty značky Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát SLT-A37 s vymeniteľným objektívom. Pokyny na prevzatie a inštaláciu tejto aktualizácie firmvéru nájdete v časti "Prevzatie a inštalácia".

Dôležité:

Ak pri aktualizácii firmvéru narazíte na akýkoľvek problém, kontaktujte spoločnosť SonyOverenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Verziu firmvéru svojho fotoaparátu overte podľa nasledujúcich pokynov.
Ak je verzia firmvéru 1.04 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako na nasledujúcom obrázku.

Relevantné modely

Táto aktualizácia firmvéru sa vzťahuje len na fotoaparát SLT-A37, ktorý disponuje verziou firmvéru 1.03 alebo staršou

Vylepšenia

Tento pomocný program aktualizuje firmvér fotoaparátu SLT-A37 na verziu 1.03, ktorá poskytuje nasledujúce výhody:


podpora pre nasledujúce objektívy kompatibilné s funkciou automatickej kompenzácie: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systémové požiadavky

Príprava na aktualizáciu firmvéru

 • Počítačový hardvér
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
  • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
   Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá nabíjateľná batéria NP-FM500H
   alebo
   sieťový adaptér AC-PW10AM (predáva sa osobitne)

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť plne nabitú batériu alebo sieťový adaptér AC-PW10AM (predáva sa osobitne).
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Inštalácia

Dôležité poznámky:

 • Počas aktualizácie firmvéru používajte plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FM500H alebo sieťový adaptér AC-PW10AM (predáva sa osobitne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu a neodpájajte sieťový adaptér. V opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Senzory očnice (A.) počas aktualizácie nezakrývajte. V opačnom prípade sa môže displej LCD prepnúť na hľadáčik. Ak sa na displeji LCD nič nezobrazuje, stlačte tlačidlo [FINDER / LCD] (HĽADÁČIK/LCD) (B.).

Krok 1: Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Prečítajte si vyhlásenie v spodnej časti stránky a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_SLTA37V104.exe].
 4. Odporúčame súbor uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 2: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Spustite program na aktualizáciu firmvéru tak, že dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_SLTA37V104.exe].


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položky Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [Pripojenie USB] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Ak ste tak ešte neurobili, vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 5. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí USB Mode [Režim USB].
 6. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér].
 7. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 4 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 5.
  • Pri kliknutí na tlačidlo Next [Ďalej] senzory očnice (A. na Obrázku 6) počas aktualizácie nezakrývajte. V opačnom prípade sa môže displej LCD prepnúť na hľadáčik. Ak sa na displeji LCD nič nezobrazuje, stlačte tlačidlo [FINDER / LCD] (HĽADÁČIK/LCD) (B. na Obrázku 6).
  • Ak sa na displeji LCD fotoaparátu nezobrazí Obrázok 5, odpojte kábel USB od fotoaparátu a uskutočnite "Recovery procedure [Postup obnovy]" popísaný v spodnej časti stránky.

  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Ak počítač nemôže fotoaparát nájsť, na displeji počítača sa zobrazí hlásenie "Could not find the camera for this update." (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup. - Odpojte kábel USB a znova ho zapojte. - Ak má počítač viacero terminálov USB, skúste použiť iné terminály.
  - Odpojte kábel USB a znova ho zapojte.
  - Ak má počítač viacero terminálov USB, skúste použiť iné terminály.
  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na displeji počítača zobraziť správa s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér od fotoaparátu, reštartujte počítač a postupujte podľa krokov v časti "2. Spustenie programu na aktualizáciu firmvéru".

  Obrázok: 4

  Obrázok: 5

  Obrázok: 6

 8. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na Obrázku 4 a 5 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. (Obrázok 7)
 9. Po overení, či Current Version [Aktuálna verzia] je ver. 1.01 alebo ver. 1.02 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 8, aktualizácia nie je potrebná. Podľa zobrazenej správy ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 7: Vyžaduje sa aktualizácia.


  Obrázok 8: Nevyžaduje sa aktualizácia.

 10. Ukončite pripojenie USB podľa Obrázka 9 tak, že v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér] .
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po ukončení pripojenia USB v počítači pomocou postupu uvedeného vyššie.
  Obrázok 9

 11. Resetujte fotoaparát stlačením stredu tlačidla [Multi-selector] (Smerový volič).

  Poznámka: Stlačením stredu tlačidla [Multi-selector] (Smerový volič) sa displej vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 12. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (Obrázok 12).

 13. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na Obrázku 13.
 14. Kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť] spustite aktualizáciu. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Obrázok 13

 15. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 14. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.
  Obrázok 14

 16. Vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

Krok 3: Overte, že verzia firmvéru vášho fotoaparátu je 1.04.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako na nasledujúcom obrázku. (Obrázok 15)

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite