Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • ILCA-77M2

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru zariadenia ILCA-77M2 na verziu 2.00 (Mac)
 • Dátum vydania:11/12/2014
 • Výhody a vylepšenia:
   • Zvýšená rýchlosť automatického zaostrovania
   • Umožňuje snímanie videozáznamov vo formáte 50p/25p (režim PAL) a 60p/30p/24p (režim NTSC) vo formáte XAVC S, ktorý podporuje vyššie bitové rýchlosti

    * Pri snímaní videozáznamu vo formáte XAVC S používajte kartu SDXC triedy10 alebo rýchlejšiu naformátovanú v zariadení, v ktorom je aktualizovaný systémový softvér. Pri formátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje. Pred formátovaním zálohujte všetky údaje na pamäťovej karte.

    * Podrobnosti o funkciách snímania videozáznamov vo formáte XAVC S nájdete v príručke pomocníka.

Overenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Na kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.
Ak je verzia firmvéru ver.2.00 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Mac:
 • Mac OS X v.10.6 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo už nie sú podporované.
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FM500H
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Prevzatie

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FM500H alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Senzory očnice počas aktualizácie nezakrývajte; v opačnom prípade sa môže displej LCD prepnúť na hľadáčik. Ak na displeji LCD nič nevidíte, stlačte tlačidlo [FINDER/LCD] (HĽADÁČIK/LCD).
  camera_illustration
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 10 minút, preto dbajte na to, aby sa počítač neprepol do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCA77M2V200.dmg].
 4. Uložte súbor do počítača.

Inštalácia

Inštalácia rozšírenia jadra programu driverloader

Tento krok je potrebný, len ak je v počítači nainštalovaný systém Mac OS X 10.10 (alebo novší). V takom prípade je pred vykonaním aktualizácie firmvéru potrebné spustiť prípravnú aplikáciu. Ak je v počítači nainštalovaný systém Mac OS X 10.9 alebo starší, tento krok nie je potrebné vykonať a môžete priamo prejsť na krok "Inštalácia softvéru".

 1. Prevezmite súbor programu DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [DL100_1411a.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu[DL100_1411a], ktorá sa zobrazí na pracovnej ploche.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu programu [DriverLoader].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii povolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu.
Inštalácia softvéru
 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCA77M2V200.dmg]. - V tomto kroku ešte fotoaparát nepripájajte.
 3. The download of the [Update_ILCA77M2V200.dmg] file will start.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (Program na aktualizáciu firmvéru).
 5. Pre načítanie rozšírenia jadra (kernel) vás správa vyzve, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu.  Poznámka: keď dvakrát kliknete na ikonu programu [FirmwareUpdater], môže sa zobraziť upozorňujúce hlásenie s potvrdením identity.

  V takom prípade hlásenie zatvorte kliknutím na tlačidlo OK. Potom stláčaním tlačidla [Control] (Ovládanie) kliknite na ikonu [FirmwareUpdater]. Z ponuky vyberte položku [Open] (Otvoriť). Keď sa zobrazí upozorňujúce hlásenie, vyberte možnosť [Open] (Otvoriť).
 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup subpage 4 [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 9. Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB a LCD displej fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
  Poznámka: Ak sa obrazovka LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru. Na obrazovke počítača sa zobrazí nasledujúce okno:


  Kliknutím zväčšíte


  Súčasne sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí správa "Follow computer instructions [Postupujte podľa pokynov v počítači]". - Od tejto chvíle fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
 11. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti programu na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


  Ak je aktuálna verzia firmvéru 2.00 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť], vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.
 12. Kliknite na možnosť Next [Ďalej] a zobrazí sa nasledujúce okno:


  Kliknutím zväčšíte


 13. Opäť kliknite na možnosť Next [Ďalej].
 14. Ak sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí Reset camera [Resetovať fotoaparát], stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu, aby ste ho resetovali. - LCD displej sa vypne. 15. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 16. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:


  Kliknutím zväčšíte


 17. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne na 10 minút). - Počas aktualizácie nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 18. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúce okno. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknutím zväčšíte


 19. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Overenie, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup subpage 6 [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite