Informácie o súbore na stiahnutie

Ďakujeme vám za vᚠneustály záujem o produkty značky Sony.

Spoločnos Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnos zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre model DSLR-A700. Pokyny o stiahnutí a inštalácii tejto aktualizácie firmvéru nájdete v časti Stiahnutie a inštalácia.
Dôležité: Ak nemôžete vykona aktualizáciu firmvéru, kontaktujte spoločnos Sony. Keď ste aktualizovali firmvér fotoaparátu, naformátujte pamäovú kartu alebo z nej vymažte súbor aktualizácie (DSCA700.app).Vylepšenia a vyriešené problémy

 • Doplnenie možnosti vožby stupňovania expozície (bracketing) pri automatickej expozícii (jediný záber & opakované snímanie) s tromi zábermi v krokoch 2 EV.
 • Doplnenie možnosti vypnutia funkcie vysokého čísla ISO.
 • Zlepšenie kvality snímky pri nastavení vysokej hodnoty ISO.
 • Vylepšenie automatického vyváženia bielej a výkonu optimalizácie stupňa denzity (D-Range Optimizer).
 • Vylepšenie spožahlivosti komunikácie medzi telom fotoaparátu a vertikálnym držiakom.

Kompatibilné modely

 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H

Kompatibilné verzie firmvéru

 • Ver.1, Ver.2, Ver.3

Zistenie verzie firmvéru 1. Posuňte vypínač POWER do polohy ON (Zapnuté).
 2. Stlačte tlačidlo MENU.
 3. Keď je zobrazené menu, stlačte tlačidlo DISP (Zobrazenie).
 4. V okne na displeji sa zobrazí číslo verzie firmvéru.
 5. Okno zatvoríte stlačením prostredného tlačidla smerového voliča.

Poznámka: Ak je verzia firmvéru Ver.4, aktualizácia firmvéru nie je potrebná.

Požiadavky na počítač a hardvér 1. Budete potrebova počítač, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • Operačný systém:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition/Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)

   5. (*)Verzie 64-bit. a Starter nie sú podporované.

    Poznámka: Ak používate OS Windows 98/98 Second Edition / Millennium Edition, pripojenie fotoaparátu k počítaču prostredníctvom rozhrania USB nie je možné. Budete preto potrebova počítač, ktorý má otvor na príslušnú pamäovú kartu.

  • Rozhranie USB.
  • Otvor na typ pamäovej karty, ktorý použijete.
  • Minimálne 5 MB vožného miesta na pevnom disku.
  • Operačnú pamä (RAM) minimálne 32 MB.
 2. Zdroj napájania

  Pred aktualizáciou firmvéru sa uistite, že akumulátor NP-FM500H je úplne nabitý, alebo použite sieový adaptér/nabíjačku AC-VQ900AM.

 3. Pamäová karta

  Je potrebná niektorá z týchto typov pamäových kariet:

  • Karta Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo* s kapacitou minimálne 16 MB.
   * V tejto časti sa bude používa výraz Memory Stick Duo.
  • Karta CF (CompactFlash) s kapacitou minimálne 16 MB
  • Karta Microdrive
  • Poznámka: Pamäová karta MUSÍ by vopred naformátovaná vo fotoaparáte. Všetky dáta z karty si pred formátovaním uložte – počas procesu formátovania budú nenávratne vymazané všetky dáta vrátane chránených snímok.

 4. Kábel USB

  Použite originálny kábel USB, ktorý ste dostali s fotoaparátom. Ak nepoužijete originálny kábel USB, nemôžeme vám zaruči úspešnos aktualizácie.

  Poznámka: Kábel USB je potrebný iba vtedy, ak používate počítač, ktorý nemá otvor na príslušnú pamäovú kartu.

 • Krok 1 – Stiahnite si súbor aktualizácie firmvéru do počítača
  • Uistite sa, že nemáte spustenú inú aplikáciu, než je prehliadač internetu.
  • Musíte prija Licenčnú dohodu s koncovým užívatežom, ktorá sa nachádza v spodnej časti tejto stránky. Keď si ju prečítate, kliknite na tlačidlo Prija. Zobrazí sa rozbažovacie okno.
  • Kliknite na odkaz Stiahnu pri verzii operačného systému, ktorý používate.
  • Odporúčame vám uloženie tohto súboru na pracovnú plochu počítača.
 • Krok 2 – Rozbalenie stiahnutého súboru.Rozbažte súbor tak, že naň dvakrát kliknete. Súbor sa môže rozbali po stiahnutí aj automaticky – záleží to na verzii operačného systému.

  Vytvorí sa nasledujúci súbor: DSCA700.app (vežkos súboru: 4 719 092 bajtov)*

  (*) Prípona súboru sa nemusí zobrazova – závisí to od nastavení operačného systému.

 • Krok 3 – Prekopírujte súbor aktualizácie na pamäovú kartu (Memory Stick Duo/ karta CF/Microdrive).
  • Pripravte si pamäovú kartu (Memory Stick Duo / karta CF/Microdrive), ktorú použijete na aktualizáciu a naformátujte ju vo fotoaparáte.
   Poznámky:

   • Ak karta nie je naformátovaná, aktualizácia firmvéru sa nemusí spusti.
   • Pamätajte na to, že pri procese formátovania budú nenávratne vymazané všetky dáta vrátane chránených snímok.


   Postup formátovania pamäovej karty:

   1. Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
   2. Stlačte tlačidlo MENU a na druhej stránke nastavovacieho menu označte typ pamäovej karty, aký použijete na aktualizáciu (Memory Stick Duo/ karta CF/Microdrive).
   3. Na prvej strane menu prezerania zvožte pomocou smerového voliča možnos Format (formátova) a potom stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.
   4. Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Pomocou smerového voliča zvožte [OK] a potom stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.
   5. Keď je formátovanie dokončené, stlačením tlačidla MENU ukončite menu.  • Ak máte počítač s otvorom na kompatibilnú pamäovú kartu Memory Stick Duo, CF alebo Microdrive:

   • Zasuňte pamäovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte, do príslušného otvoru.
   • Do hlavného adresára pamäovej karty prekopírujte súbory aktualizácie (DSCA700.app).
   • Poznámka: Pamäová karta MUSÍ by vopred naformátovaná vo fotoaparáte. Všetky dáta z karty si pred formátovaním uložte – počas procesu formátovania budú nenávratne vymazané všetky dáta vrátane chránených snímok.


  • Ak počítač nemá otvor na kompatibilnú pamäovú kartu Memory Stick Duo, CF alebo Microdrive:

   • Do fotoaparátu zasuňte naformátovanú pamäovú kartu (pamäová karta musí by naformátovaná vo fotoaparáte, nie v počítači).
   • Do fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor (NP-FM500H) alebo ho pripojte pomocou adaptéra k sieti.
   • Posuňte vypínač POWER do polohy ON (Zapnuté).
   • Stlačením tlačidla MENU zobrazte menu zaznamenávania.
   • Pomocou smerového voliča prejdite na druhú stranu nastavovacieho menu a uistite sa, že možnos „USB connection“ (Pripojenie USB) je nastavená na „Mass Storage“.
   • Ak nie je, zmeňte nastavenie na „Mass Storage“ takto:

    • Pomocou smerového voliča zvožte možnos „USB connection“ (Pripojenie USB).
    • Stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.
    • Pomocou smerového voliča zvožte „Mass Storage“ a potom stlačte prostredné tlačidlo smerového voliča.


   • Stlačením tlačidla MENU ukončite menu.
   • Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom kábla USB, ktorý ste dostali spolu s fotoaparátom.
   • Do hlavného adresára pamäovej karty vloženej vo fotoaparáte prekopírujte súbor aktualizácie DSCA700.app.
   • Keď sa súbor prekopíruje, odpojte kábel USB.
 • Krok 4 – Aktualizácia firmvéru fotoaparátuDôležité: Pri procese aktualizácie firmvéru používajte úplne nabitý akumulátor NP-FM500H alebo sieový adaptér/nabíjačku AC-VQ900AM (predáva sa samostatne).
  Počas procesu aktualizácie firmvéru nevyberajte batériu ani neodpájajte sieový adaptér. V opačnom prípade by sa mohol fotoaparát natrvalo poškodi.

  1. Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté) a zvožte typ pamäovej karty, aký použijete na aktualizáciu (Memory Stick Duo/ karta CF/Microdrive). Potom posuňte vypínač POWER do polohy OFF (vypnuté).
  2. Teraz do fotoaparátu zasuňte pamäovú kartu, ktorá obsahuje súbor aktualizácie. Podržte stlačené tlačidlo MENU a zároveň posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
  3. Zobrazí sa potvrdzovacie okno.
  4. Ak sa potvrdzovacie okno nezobrazilo na displeji:

   • Ak nie je pamäová karta naformátovaná, aktualizácia firmvéru sa nemusí spusti.
   • Uistite sa, že súbor aktualizácie (DSCA700.APP) sa nachádza v koreňovom adresári pamäovej karty.


  5. Pomocou smerového voliča označte možnos OK a stlačením prostredného tlačidla smerového voliča túto možnos potvrďte. Ak zvolíte možnos No (Nie), tento proces sa preruší.
  6. Spustí sa proces aktualizácie.
  7. Keď sa proces aktualizácie dokončí, zobrazí sa správa, že aktualizácia bola dokončená a fotoaparát sa približne po desiatich sekundách automaticky reštartuje.
  8. Keď sa fotoaparát reštartuje, posuňte vypínač POWER do polohy OFF (vypnuté) a vyberte z neho pamäovú kartu.

 • Krok 5 – Kontrola verzie firmvéru.

  • Posuňte vypínač POWER do polohy ON (zapnuté).
  • Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazia položky MENU.
  • Stlačte tlačidlo DISP (zobrazenie).
  • Na displeji sa zobrazí okno s informáciou o verzii firmvéru. Skontrolujte, či sa zobrazí verzia firmvéru Ver.4.
  • Toto zobrazenie ukončíte stlačením prostredného tlačidla smerového voliča.
  • Dôležité: Ak nemôžete vykona aktualizáciu firmvéru, kontaktujte spoločnos Sony. Keď ste aktualizovali firmvér fotoaparátu, naformátujte pamäovú kartu alebo z nej vymažte súbor aktualizácie (DSCA700.app).

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite