Nariadenia a ďalšie informácie týkajúce sa vašej krajiny

Získajte viac informácií o nariadeniach vo vašej krajine relevantných pre produkty od spoločnosti Sony.

Energetická účinnosť

Informácie o ekodizajne externých zdrojov napájania:

„Informácie o požiadavkách na ekodizajn pre externé zdroje napájania v súlade s bodom 2 b) prílohy II k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2019/1782 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009, nájdete na prepojení odkazujúcom na lokalitu, kde môžete vyhľadať informácie o externom zdroji napájania podľa názvu modelu externého zdroja napájania:

Ako chápať energetické štítky EÚ

Energetické štítky predstavujú abecedne zoradené hodnotenie v rozmedzí od A++ (najúčinnejšie) po F (najmenej účinné). Na základe smernice EÚ 1062/2010 musia byť energetickým štítkom označené všetky televízory predávané v predajniach a online. Energetické štítky sa už používajú. Limity tried energetickej účinnosti Európska komisia priebežne upravuje.

Energetická účinnosť

Spotreba energie XYZ kWh/ročne vychádza z energetickej spotreby televízora spusteného 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania televízora

V spoločnosti Sony sa neustále snažíme vyvíjať a vyrábať produkty, ktoré sú z roka na rok energeticky úspornejšie než predchádzajúce modely. Prevažná väčšina našich televízorov má energetické označenie A++ až A, pričom žiadny model nemá nižšie označenie ako B.

Zber/recyklácia

Likvidácia odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), odpadov z batérií a odpadov z obalov

Elektrické a elektronické zariadenia, batérie, akumulátory a obaly sa nemajú pri likvidácii považovať za domáci odpad, ale majú sa vrátiť do samostatného systému na zber odpadu. Informuje vás o tom symbol prečiarknutej smetnej nádoby na elektrickom alebo elektronickom zariadení. Na niektorých batériách môže byť tento symbol kombinovaný s chemickou značkou olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova.

Zabezpečením správnej likvidácie produktov, batérií a obalov pomôžete predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by došlo pri nesprávnej manipulácii s odpadom. V závislosti od oblasti je možné likvidovať prostredníctvom špecializovaných systémov zberu odpadu aj iný ako baliaci papier, napríklad návody na použitie alebo disky CD a DVD. Recyklácia týchto materiálov prispeje k zachovaniu prírodných zdrojov.

Podrobnejšie informácie o vrátení a recyklácii produktov, batérií alebo obalov vám poskytne miestny obecný úrad, miestna služba likvidácie domového odpadu alebo predajňu, kde ste produkt alebo batériu zakúpili. V prípade produktov, ktoré z dôvodu bezpečnosti, výkonnosti alebo zachovania integrity údajov vyžadujú stále pripojenie k zabudovanej batérií, majú túto batéria vymieňať len kvalifikovaní servisní pracovníci.

V záujme zabezpečenia správnej manipulácie s batériami a elektrickými a elektronickými zariadeniami odovzdajte tieto výrobky na konci ich životnosti na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií si prečítajte návod na použitie, kde nájdete postup, ako bezpečne vybrať batérie z výrobku. Vyberte batériu a odovzdajte ju na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu batérií.

Smernica OEEZ

Elektroniku nikdy nevyhadzujte do domového odpadu, musí sa recyklovať samostatne

Smernica o batériách

Batérie nikdy nevyhadzujte do domového odpadu, musia sa recyklovať samostatne

Smernica REACH

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok

Okrem našej snahy obmedziť používanie škodlivých látok sa na nás vzťahuje nariadenie Európskej únie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktorá požaduje, aby všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ vrátane spoločnosti Sony postupovali v súlade s rôznymi právnymi požiadavkami vrátane informovania zákazníkov o použití „látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) uvedených na takzvanom „zozname kandidátov REACH” v našich produktoch.