α Universe – súťaž v portrétoch

Sila automatického zaostrovania na oči

Objavte silu automatického zaostrovania na oči

Režim automatického zaostrovania na oči fotoaparátov radu α od spoločnosti Sony ponúka okamžitú a efektívnu detekciu očí a ich sledovanie aj v prípade snímania portrétov pohyblivých objektov. Zameranie sa na oči a ich sledovanie je veľmi presné a rýchle aj v prípade, keď sa objekt pohybuje, pozerá nadol či bokom alebo je podsvietený. Automatické zaostrovanie oči nielen vyhľadá a presne na ne zaostrí, ale tiež udrží na nich zameranie, keď sa fotoaparát a objekt hýbu a keď fotografujete pri vysokej snímkovej frekvencii. Schopnosť zamerania sa na oči a udržanie tohto zamerania všetko mení. Máte teda skvelú príležitosť vyskúšať túto funkciu.

Víťazná snímka bude vybraná odbornou fotografickou porotou a šťastný výherca získa objektív radu G Master od spoločnosti Sony.

Zúčastnite sa súťaže zdieľaním svojich fotografií na Instagrame. Účasť v súťaži je platná pre fotografie uverejnené na Instagrame od 2. augusta 2019 do 15. septembra 2019.

Súťažné príspevky budú hodnotené na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho dosahu snímky. Víťazné snímky budú oznámené na portáli α Universe a kanáloch sociálnych médií.

Zmluvné podmienky

NEVYŽADUJE SA ŽIADEN NÁKUP

1. Organizátorom súťaže v portrétoch portálu α Universe od spoločnosti Sony na Instagrame (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Sony Europe B.V. so sídlom The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Sony“). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani prepojená so službou Instagram. Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre jednotlivcov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú osobné konto Instagram a sú obyvateľmi Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Švajčiarska, Poľska, Nórska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Dánska, Fínska, Grécka, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Portugalska, Bulharska, Írska, Českej republiky, Slovenska a Turecka (ďalej len „oprávnené krajiny“). Zamestnanci spoločností skupiny Sony ani ich rodinní príslušníci sa súťaže nemôžu zúčastniť.

3. Súťaž sa začína 2. augusta 2019 a končí sa o polnoci 15. septembra 2019 (ďalej len „obdobie súťaže“)

4. Ak sa chcete súťaže zúčastniť, je potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. krok: Sledujte konto @alphauniversebysony.eu na Instagrame.

2. krok: Uverejnite na svojom instagramovom konte fotografiu, ktorú ste sami vytvorili fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, a pridajte tieto hashtagy:

#AlphaPortrait

#krajina_ILC(vyplňte svoju krajinu pobytu podľa zoznamu uvedeného nižšie)

#názov modelu (napr. #A7RM3, #A6000, #A9)

Zoznam platných hashtagov krajín:

Nemecko: #DE_ILC
Spojené kráľovstvo: #UK_ILC
Francúzsko: #FR_ILC
Taliansko: #IT_ILC
Španielsko: #ES_ILC
Holandsko: #NL_ILC
Švajčiarsko: #CH_ILC
Poľsko: #PL_ILC
Nórsko: #NO_ILC
Rakúsko: #AT_ILC
Švédsko: #SE_ILC
Belgicko: #BE_ILC
Dánsko: #DK_ILC
Fínsko: #FI_ILC
Grécko: #GR_ILC
Rumunsko: #RO_ILC
Estónsko: #EE_ILC
Litva: #LT_ILC
Lotyšsko: #LV_ILC
Maďarsko: #HU_ILC
Bulharsko: #BG_ILC
Írsko: #IE_ILC
Česká republika: #CZ_ILC
Slovensko: #SK_ILC
Turecko: #TR_ILC

(napr. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Súťažné fotografie musia byť vytvorené fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, vaše konto Instagram musí byť verejné. Po uverejnení tu musí vaša fotografia zostať do ukončenia obdobia súťaže, ktoré je uvedené v sekcii 3 vyššie. V opačnom prípade vaša účasť v súťaži nemusí byť uznaná.

6. Prihlásením fotografií v súlade so sekciou 4 vyššie a zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami a požiadavkami súťaže a zaväzujú sa ich dodržiavať. Akékoľvek ďalšie súťažné pokyny stanovené spoločnosťou Sony a uverejnené na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom instagramového konta @alphauniversebysony.eu budú súčasťou súťažných pravidiel.

7. Na základe sekcie 9 nižšie by fotografie mali byť fotoportrétmi, ktoré využívajú funkcie fotoaparátu radu α od spoločnosti Sony. Počet fotografií, ktoré môžete na účasť v súťaži nahrať, nie je limitovaný, no každá fotografia musí byť jedinečná a byť v súlade s podmienkami a požiadavkami.

8. Fotografie upravené akýmkoľvek softvérom na úpravu fotografií alebo ekvivalentnými programami sú akceptované. Účastníci zároveň garantujú, že vylepšovanie fotografií bolo realizované legálne získaným softvérom.

9. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci zákon alebo podmienky a požiadavky služby Instagram. Účastníci sa nemôžu súťaže zúčastniť uverejnením fotografií, ktoré zahŕňajú vodotlač, informácie o autorovi alebo informácie o značkách tretích strán.

10. Spoločnosť Sony skontroluje všetky oprávnené príspevky zapojené do súťaže prostredníctvom služby Instagram počas obdobia súťaže a vyhodnotí ich podľa vlastného uváženia na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho efektu snímky. Užší zoznam súťažných snímok bude zostavený spoločnosťou Sony na základe predchádzajúcich kritérií a konečné rozhodnutie o víťazných záberoch urobí nezávislý porotca, ktorého rozhodnutia budú konečné a záväzné.

11. Účastník, ktorého snímka bude vybraná za víťaznú, bude kontaktovaný prostredníctvom priamej správy v službe Instagram z konta @alphauniversebysony.eu a bude požiadaný o dodanie EXIF údajov týkajúcich sa vybranej fotografie, aby preukázal súlad s požiadavkami na účasť v súťaži. Spoločnosť Sony bude následne pokračovať v komunikácii s potenciálnym výhercom prostredníctvom e-mailu s inštrukciami na získanie ceny. Ak potenciálny výherca neodpovie a nesplní príslušné inštrukcie uvedené v počiatočnej priamej správe v službe Instagram do piatich (5) dní alebo ak sa na základe údajov zistí, že fotografia nespĺňa podmienky, účastník nebude môcť cenu získať a vyberie sa alternatívny výherca. Kontaktovaní budú maximálne traja (3) alternatívni výhercovia.

12. Vyberie sa jeden víťazný príspevok a výherca si bude môcť vybrať jeden z objektívov radu G Master od spoločnosti Sony uvedených v zozname nižšie:

FE 85 mm f/1,4 G Master (približná hodnota: 2 169 €/ 1 889 £)
FE 135 mm f/1,8 G Master (približná hodnota: 1 835 €/ 1 600 £)

13. Získanie hotovostnej alebo kreditnej alternatívy nie je možné. Ceny sú nezameniteľné a neprenosné. Ak by bola cena z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, spoločnosť Sony si vyhradzuje právo poskytnúť náhradnú cenu v ekvivalentnej hodnote.

14. Výherca je plne a výhradne zodpovedný za akékoľvek individuálne daňové povinnosti vyplývajúce zo získania ceny a jej prijatím súhlasí, že spoločnosť Sony zbavuje akejkoľvek takejto zodpovednosti.

15. Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom konta @alphauniversebysony.eu v službe Instagram začiatkom októbra 2019 a cena bude výhercovi bezplatne odoslaná do konca októbra 2019. Ceny budú odosielané len do oprávnených krajín uvedených v sekcii 2 vyššie.

16. Prijatím cien výherca vyjadruje súhlas s použitím svojho mena, snímky a/alebo podobizne spoločnosťou Sony na využitie v editoriáloch, reklame, propagačných alebo marketingových materiáloch, a to bez nároku na dodatočnú kompenzáciu okrem prípadov, keď to zákon zakazuje. V súvislosti s príspevkami a výberom víťazov sa nebudú akceptovať žiadne otázky s výnimkou oznámenia výhercov.

17. Prihlásením fotografií do súťaže účastník garantuje, že: (1) fotografie sú plne v súlade s pravidlami súťaže a príslušnými podmienkami, (2) fotografie sú originálnymi fotografiami, ktoré účastník vytvoril fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, (3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorských práv) viažuce sa na fotografie a (4) fotografie nenarúšajú práva tretích strán (vrátane práva na publicitu, ochranu osobných údajov alebo iných ekvivalentných práv danej osoby) a účastník získal povolenie na použitie snímky od každej osoby, ktorá je na súťažných snímkach zachytená. Účastník berie na vedomie, že prihlásenie fotografií zo zdrojov tretích strán (napríklad iných webových stránok alebo blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez povolenia môže predstavovať porušenie autorských práv.

18. Ak spoločnosť Sony opodstatnene rozhodne, že požiadavky na účasť v súťaži, tieto podmienky, verejný poriadok či morálka boli porušené, súťažné príspevky môžu byť vylúčené a udelenie cien môže byť odvolané.

19. Účastník udeľuje spoločnosti Sony neodvolateľnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, modifikovanie, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, reprodukovanie, zverejňovanie, distribuovanie a iné používanie súťažných fotografií (vrátane komerčných a/alebo PR účelov) v ktoromkoľvek online alebo tlačenom médiu, propagačných materiáloch a/alebo na spotrebiteľských podujatiach v Európe v období nasledujúcom po prihlásení do súťaže až do 31. augusta 2021 (vrátane práva na sublicenciu pre iné spoločnosti skupiny Sony). Účastník potvrdzuje a súhlasí s tým, že súťažné fotografie môžu byť publikované na webových lokalitách a kontách sociálnych médií spoločnosti Sony Group a že spoločnosť Sony môže fotografie upraviť alebo zmeniť (napr. orezať alebo doplniť obrázkom, hudbou alebo zvukovými efektmi). Účastník tiež garantuje, že má práva potrebné na udelenie licencie uvedenej v rámci tejto klauzuly.

20. Spoločnosť Sony neprijíma žiadne záväzky týkajúce sa využívania publikovania súťažných fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie sporov s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií prihlásených do súťaže, a to na vlastné náklady. Účastník súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením spoločnosti Sony, jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov za akékoľvek nároky, škody, straty, náklady alebo výdavky vyplývajúce z jeho účasti v súťaži vrátane využívania súťažných fotografií spoločnosťou Sony a prijatia, ako aj využívania cien zo strany účastníka.

21. Spoločnosť Sony v súvislosti s touto súťažou alebo cenami nenesie žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne stanovené v týchto podmienkach. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia účasť v súťaži alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Spoločnosť Sony nevylučuje zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie plynúce z jej vlastnej nedbanlivosti.

22. Osobné údaje účastníka budú spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Sony, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html, a budú použité len na administratívne účely a zaistenie publicity súťaže vrátane komunikácie týkajúcej sa súťaže, spravovania súťažných príspevkov, odosielania cien, zverejňovania víťazných príspevkov, marketingových a propagačných činností spoločnosti Sony, ako aj na účely vyplývajúce z týchto aktivít. Zapojením do súťaže vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spolu so súťažnou fotografiou môže byť uvedené vaše meno, vek, krajina a informácie o fotoaparáte.

23. Všetky osobné informácie poskytnuté účastníkmi budú zničené alebo odstránené po ukončení súťaže s výnimkou výhercov cien a tých účastníkov, ktorých fotografie budú použité.

24. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto pravidiel alebo podmienok zo strany spoločnosti Sony nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich z daného ustanovenia.

25. Pokiaľ miestne právo krajiny pobytu účastníka nestanovuje inak, súťaž, ako aj požiadavky na zapojenie do nej a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a akékoľvek spory budú podliehať právomoci súdov Anglicka a Walesu.