α Universe – súťaž vo fotografovaní portrétov domácich miláčikov

Dokonalé portréty domácich miláčikov

Dokonalé portréty domácich miláčikov 

Mnohí z nás máme to šťastie, že sa môžeme o svoj domov deliť s našimi štvornohými kamarátmi, ktorých je navyše radosť fotografovať. Oceňovaná technológia automatického zaostrovania na oči v reálnom čase od spoločnosti Sony v súčasnosti funguje pri fotografovaní zvierat, ako aj ľudí*, vďaka čomu je zachytávanie nádherných portrétov domácich miláčikov hračka.

Zdieľajte svoje fotografie domácich miláčikov alebo zvierat na Instagrame a zapojte sa do súťaže. Nárok na účasť majú fotografie uverejnené na Instagrame od 1. mája 2020 do 14. júna 2020.

Odborná fotografická porota vyberie tri víťazné snímky a všetci výhercovia získajú tieto ceny:

• 1. miesto: Alpha 6600 + objektív E 18 – 135 mm f/3,5 – 5,6 OSS ALEBO telo Alpha 7 III (výherca si môže vybrať)
• 2. miesto: objektív FE 85 mm f/1,8
• 3. miesto: RX100 V

Súťažné príspevky budú hodnotené na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho dosahu snímky. Víťazné snímky budú oznámené na portáli α Universe a kanáloch sociálnych médií. 

*Pre fotoaparáty α7R III alebo α7 III sa vyžaduje softvér verzie 3.0 alebo novšej, pre fotoaparát α9 sa vyžaduje softvér verzie 6.0 alebo novšej a pre fotoaparát α6400 sa vyžaduje softvér verzie 2.0 alebo novšej. Podrobnosti nájdete na stránke podpory spoločnosti Sony. 

Podmienky:

NEVYŽADUJE SA ŽIADEN NÁKUP

1. Organizátorom súťaže vo fotografovaní domácich miláčikov portálu α Universe od spoločnosti Sony v službe Instagram (ďalej len súťaž) je spoločnosť Sony Europe B.V. so sídlom na adrese The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené kráľovstvo (ďalej len Sony). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani prepojená so službou Instagram. Služba Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre jednotlivcov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú osobné konto Instagram a sú obyvateľmi Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Švajčiarska, Poľska, Nórska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Dánska, Portugalska, Fínska, Grécka, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Írska, Českej republiky, Chorvátska, Slovinska, Slovenska a Turecka (ďalej len oprávnené krajiny). Zamestnanci spoločností skupiny Sony ani ich rodinní príslušníci sa do súťaže nemôžu zapojiť.

3. súťaž začne na 1. Mája 2020 a skončí o polnoci 14. Jún 2020 ("obdobie súťaže")

4. Ak chcete vstúpiť do súťaže, musíte vykonať nasledujúce kroky:

Krok 1: postupujte podľa @alphauniversebysony. eu Instagram účet.
Krok 2: nahrajte do účtu Instagram fotografiu, ktorú ste osobne používali Sony Alpha Series alebo RX Series Camera a pridajte nasledujúcu hashtag, v závislosti od krajiny vášho bydliska:

Zoznam platných krajín hashtags:

Nemecko: #AlphaPetDE
Spojené kráľovstvo: #AlphaPetUK
Francúzsko: #AlphaPetFR
Taliansko: #AlphaPetIT
Španielsko: #AlphaPetES
Holandsko: #AlphaPetNL
Švajčiarsko: #AlphaPetCH
Poľsko: #AlphaPetPL
Nórsko: #AlphaPetNO
Rakúsko: #AlphaPetAT
Švédsko: #AlphaPetSE
Belgicko: #AlphaPetBE
Dánsko: #AlphaPetDK
Portugalsko: #AlphaPetPT
Fínsko: #AlphaPetFI
Grécko: #AlphaPetGR
Rumunsko: #AlphaPetRO
Estónsko: #AlphaPetEE
Litva: #AlphaPetLT
Lotyšsko: #AlphaPetLV
Maďarsko: #AlphaPetHU
Bulharsko: #AlphaPetBG
Írsko: #AlphaPetIE
Česká republika: #AlphaPetCZ
Chorvátsko: #AlphaPetHR
Slovinsko: #AlphaPetSI
Slovensko: #AlphaPetSK
Turecko: #AlphaPetTR


5. Odoslané fotografie musia byť odobraté pomocou Sony Alpha Series alebo RX Series Camera. Váš účet Instagram musí byť nastavený na verejné, aby sa zúčastnili súťaže. Po zaúčtovaní musí vaša fotka zostať na vašom účte Instagram až do skončenia trvania súťaže uvedenej v časti 3, inak sa váš vstup nemusí uznať.

6. Prihlásením fotografií v súlade so sekciou 4 vyššie a zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich dodržiavať. Akékoľvek ďalšie súťažné pokyny stanovené spoločnosťou Sony a uverejnené na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom instagramového konta @alphauniversebysony.eu budú súčasťou súťažných pravidiel.

7. Na základe sekcie 9 nižšie by fotografie mali zachytávať domácich miláčikov a zároveň využívať funkcie fotoaparátu radu Alpha alebo RX od spoločnosti Sony. Počet fotografií, ktoré môžete na účasť v súťaži nahrať, nie je limitovaný, no každá fotografia musí byť jedinečná a v súlade s podmienkami.

8. Fotografie upravené akýmkoľvek softvérom na úpravu fotografií alebo ekvivalentnými programami sú akceptované. Účastník zároveň garantuje, že k vylepšeniu fotografie došlo legálne získaným softvérom.

9. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci zákon alebo podmienky používania služby Instagram. Účastníci sa do súťaže nemôžu zapojiť uverejnením fotografií, ktoré zahŕňajú vodotlač, informácie o autorovi alebo značky tretích strán.

10. Spoločnosť Sony skontroluje všetky oprávnené príspevky zapojené do súťaže prostredníctvom služby Instagram počas obdobia súťaže a vyhodnotí ich podľa vlastného uváženia na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho efektu snímky. Užší výber súťažných snímok bude zostavený spoločnosťou Sony na základe predchádzajúcich kritérií a konečné rozhodnutie o víťazných záberoch urobí nezávislá odborná fotografická porota, ktorej rozhodnutia budú konečné a záväzné.

11. Účastník, ktorého snímka bude vybraná za víťaznú, bude kontaktovaný prostredníctvom priamej správy v službe Instagram z konta @alphauniversebysony.eu a bude požiadaný o dodanie EXIF údajov týkajúcich sa vybranej fotografie, aby preukázal súlad s požiadavkami na účasť v súťaži. Spoločnosť Sony bude následne pokračovať v komunikácii s potenciálnym výhercom prostredníctvom e-mailu s inštrukciami na získanie ceny. Ak potenciálny výherca neodpovie a nesplní príslušné inštrukcie uvedené v počiatočnej priamej správe v službe Instagram do piatich (5) dní alebo ak sa na základe údajov zistí, že fotografia nespĺňa podmienky, účastník nebude môcť cenu získať a vyberie sa alternatívny výherca. Kontaktovaní budú maximálne traja (3) alternatívni výhercovia.

12. Tri víťazné snímky vyberie panel fotografických expertov a ceny sú:

1. Miesto: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Kit alebo Alpha 7 III body (víťaz si vybrať)
2. Miesto: FE 85mm f/1.8 objektív
3. Miesto: RX100 V

13. Získanie hotovostnej alebo kreditnej alternatívy nie je možné. Ceny sú nezameniteľné a neprenosné. Ak by bola cena z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, spoločnosť Sony si vyhradzuje právo poskytnúť náhradnú cenu v ekvivalentnej hodnote.

14. Výherca je plne a výhradne zodpovedný za akékoľvek individuálne daňové povinnosti vyplývajúce zo získania ceny a jej prijatím súhlasí, že spoločnosť Sony zbavuje akejkoľvek takejto zodpovednosti.

15. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom konta @alphauniversebysony.eu v službe Instagram koncom júna 2020 a ceny budú výhercom bezplatne odoslané koncom júla 2020. Ceny budú odosielané len do oprávnených krajín uvedených v sekcii 2 vyššie.

16. Prihlásením fotografií do súťaže účastník garantuje, že: (1) fotografie sú plne v súlade s pravidlami súťaže a príslušnými podmienkami, (2) fotografie sú originálnymi fotografiami, ktoré účastník zachytil fotoaparátom radu Alpha alebo RX od spoločnosti Sony, (3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorských práv) viažuce sa na fotografie a (4) fotografie nenarúšajú práva tretích strán (vrátane práva na publicitu, ochranu osobných údajov alebo iných ekvivalentných práv danej osoby) a účastník získal povolenie na použitie snímky od každej osoby, ktorá je na súťažných snímkach zachytená. Účastník berie na vedomie, že prihlásenie fotografií zo zdrojov tretích strán (napríklad iných webových stránok alebo blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez povolenia môže predstavovať porušenie autorských práv.

17. Ak spoločnosť Sony opodstatnene rozhodne, že požiadavky na účasť v súťaži, tieto podmienky, verejný poriadok či morálka boli porušené, súťažné príspevky môžu byť vylúčené a udelenie cien môže byť odvolané.

18. účastník udeľuje spoločnosti Sony neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na kopírovanie, úpravu, úpravu, prispôsobovanie, publikovanie, reprodukciu, zobrazovanie, distribúciu alebo iné používanie predložených fotografií v akomkoľvek online médiu v Európe za obdobie nasledujúce po vstupe do súťaže do 14 rokov. Jún 2022 (vrátane práva na sublicenciu na iné spoločnosti Sony Group). Účastník najmä berie na vedomie a súhlasí s tým, že predložené fotografie môžu byť zverejnené na webových lokalitách spoločnosti Sony Group a v účtoch sociálnych médií a že spoločnosť Sony môže upravovať alebo meniť fotografie (napr. orezanie alebo pridávanie obrázkov, hudby alebo zvukových efektov). Akékoľvek iné použitie fotografií bude predmetom dohody s účastníkom. Účastník zaručuje, že má práva potrebné na udelenie licencie stanovenej v tomto ustanovení. Účastník súhlasí s tým, že upustia od všetkých morálnych práv pri používaní predložených fotografií.

19. Spoločnosť Sony neprijíma žiadne záväzky týkajúce sa využívania možnosti publikovania súťažných fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie akýchkoľvek sporov s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií prihlásených do súťaže, a to na vlastné náklady. Účastník súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením spoločnosti Sony, jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, škodami, stratami, nákladmi alebo výdavkami vyplývajúcimi z jeho účasti v súťaži vrátane využívania súťažných fotografií spoločnosťou Sony, ako aj prijatia a využívania cien zo strany účastníka.

20. Spoločnosť Sony v súvislosti s touto súťažou alebo cenami nenesie žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne stanovené v týchto podmienkach. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia účasť v súťaži alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Spoločnosť Sony nevylučuje zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie vyplývajúce z jej vlastnej nedbanlivosti.

21. Osobné údaje účastníkov budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Sony dostupnými na https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html a budú použité len na účely správy a publicity súťaže, vrátane komunikácie týkajúcej sa súťaže, správy vstupov, odosielania cien, zobrazovania víťazných položiek, marketingových a propagačných činností spoločnosti Sony a na účely súvisiace s týmito činnosťami. Pri víťazných položkách môže spoločnosť Sony zverejniť vaše meno, informácie o krajine a fotoaparáte, pokiaľ nenamietate proti zverejnenaniu takýchto informácií.

22. Všetky osobné informácie poskytnuté účastníkmi budú zničené alebo odstránené po ukončení súťaže s výnimkou výhercov cien a tých účastníkov, ktorých fotografie budú použité.

23. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto pravidiel alebo podmienok zo strany spoločnosti Sony nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich z daného ustanovenia.

24. Pokiaľ miestne právo krajiny pobytu účastníka nestanovuje inak, súťaž, ako aj požiadavky na zapojenie do nej a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a akékoľvek spory budú podliehať právomoci súdov Anglicka a Walesu.