α Universe – súťaž vo fotografovaní pohybu

Sila automatického zaostrovania na oči

Sila pohybu

Zvečnenie pohybu na fotografii je možné docieliť rôznymi spôsobmi. Môže ísť o abstraktnú šmuhu za uháňajúcou motorkou alebo o kvapôčky vody stekajúce z kiteboardu.

Fotoaparáty radu Alpha od spoločnosti Sony ponúkajú vynikajúci výkon pri vysokých nastaveniach citlivosti ISO a vďaka vstavanej stabilizácii obrazu v 5 osiach vám umožnia vstúpiť do sveta bohatých možností a zachytiť akciu pri vysokej rýchlosti uzávierky alebo pomocou dlhej expozície rozmazať tok času.

Zdieľajte svoje fotografie na Instagrame a zapojte sa do súťaže. Nárok na účasť majú fotografie uverejnené na Instagrame od 31. januára 2020 do 15. marca 2020.

Víťaznú snímku vyberie odborná fotografická porota a výherca získa objektív radu G Master od spoločnosti Sony.

Súťažné príspevky budú hodnotené na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho dosahu snímky. Víťazné snímky budú oznámené na portáli α Universe a kanáloch sociálnych médií.

Zmluvné podmienky

NEVYŽADUJE SA ŽIADEN NÁKUP

1. Organizátorom súťaže vo fotografovaní pohybu portálu α Universe od spoločnosti Sony v službe Instagram (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Sony Europe B.V. so sídlom na adrese The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Sony“). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani prepojená so službou Instagram. Služba Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre jednotlivcov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú osobné konto Instagram a sú obyvateľmi Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Švajčiarska, Poľska, Nórska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Dánska, Fínska, Grécka, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Írska, Českej republiky, Slovenska a Turecka (ďalej len „oprávnené krajiny“). Zamestnanci spoločností skupiny Sony ani ich rodinní príslušníci sa do súťaže nemôžu zapojiť.

3. Súťaž sa začína 31. januára 2020 a končí sa 15. marca 2020 o polnoci (ďalej len „obdobie súťaže“)

4. Ak sa chcete do súťaže zapojiť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. krok: Sledujte konto @alphauniversebysony.eu v službe Instagram.
2. krok: Uverejnite na svojom instagramovom konte fotografiu, ktorú ste sami zachytili fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, a pridajte hashtag podľa krajiny pobytu:

Zoznam platných hashtagov krajín:

Nemecko: #AlphaMovementDE
Spojené kráľovstvo: #AlphaMovementUK
Francúzsko: #AlphaMovementFR
Taliansko: #AlphaMovementIT
Španielsko: #AlphaMovementES
Holandsko: #AlphaMovementNL
Švajčiarsko: #AlphaMovementCH
Poľsko: #AlphaMovementPL
Nórsko: #AlphaMovementNO
Rakúsko: #AlphaMovementAT
Švédsko: #AlphaMovementSE
Belgicko: #AlphaMovementBE
Dánsko: #AlphaMovementDK
Fínsko: #AlphaMovementFI
Grécko: #AlphaMovementGR
Rumunsko: #AlphaMovementRO
Estónsko: #AlphaMovementEE
Litva: #AlphaMovementLT
Lotyšsko: #AlphaMovementLV
Maďarsko: #AlphaMovementHU
Bulharsko: #AlphaMovementBG
Írsko: #AlphaMovementIE
Česká republika: #AlphaMovementCZ
Slovensko: #AlphaMovementSK
Turecko: #AlphaMovementTR


5. Súťažné fotografie musia byť zachytené fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, vaše konto Instagram musí byť verejné. Po uverejnení tu musí vaša fotografia zostať do ukončenia obdobia súťaže, ktoré je uvedené v 3. sekcii vyššie. V opačnom prípade vaša účasť v súťaži nemusí byť uznaná.

6. Prihlásením fotografií v súlade so 4. sekciou vyššie a zapojením do súťaže účastníci vyjadrujú súhlas so zmluvnými podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich dodržiavať. Akékoľvek ďalšie súťažné pokyny stanovené spoločnosťou Sony a uverejnené na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom instagramového konta @alphauniversebysony.eu sa budú považovať za súčasť súťažných pravidiel.

7. Na základe 9. sekcie nižšie by fotografie mali zachytávať pohyb a zároveň využívať funkcie fotoaparátu radu α od spoločnosti Sony. Počet fotografií, ktoré môžete na účasť v súťaži nahrať, nie je limitovaný, no každá fotografia musí byť jedinečná a v súlade s podmienkami.

8. Fotografie upravené akýmkoľvek softvérom na úpravu fotografií alebo ekvivalentnými programami sú akceptované. Účastník zároveň garantuje, že k vylepšeniu fotografie došlo legálne získaným softvérom.

9. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci zákon alebo podmienky používania služby Instagram. Účastníci sa do súťaže nemôžu zapojiť uverejnením fotografií, ktoré zahŕňajú vodotlač, informácie o autorovi alebo značky tretích strán.

10. Spoločnosť Sony skontroluje všetky oprávnené príspevky zapojené do súťaže prostredníctvom služby Instagram počas obdobia súťaže a vyhodnotí ich podľa vlastného uváženia na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho efektu snímky. Užší výber súťažných snímok bude zostavený spoločnosťou Sony na základe predchádzajúcich kritérií a konečné rozhodnutie o víťazných záberoch urobí nezávislý porotca, ktorého rozhodnutia budú konečné a záväzné.

11. Účastník, ktorého snímka bude vybraná za víťaznú, bude kontaktovaný prostredníctvom priamej správy v službe Instagram z konta @alphauniversebysony.eu a bude požiadaný o dodanie EXIF údajov týkajúcich sa vybranej fotografie, aby preukázal súlad s požiadavkami na účasť v súťaži. Spoločnosť Sony bude následne pokračovať v komunikácii s potenciálnym výhercom prostredníctvom e-mailu s inštrukciami na získanie ceny. Ak potenciálny výherca neodpovie a nesplní príslušné inštrukcie uvedené v počiatočnej priamej správe v službe Instagram do piatich (5) dní alebo ak sa na základe údajov zistí, že fotografia nespĺňa podmienky, účastník nebude môcť cenu získať a vyberie sa alternatívny výherca. Kontaktovaní budú maximálne traja (3) alternatívni výhercovia.

12. Vyberie sa jeden víťazný príspevok a výherca si bude môcť vybrať jeden z objektívov radu G Master od spoločnosti Sony uvedených v zozname nižšie:

FE 16 – 35 mm f/2,8 G Master (približná hodnota: 2 720 €/2 300 £)
FE 24 – 70 mm f/2,8 G Master (približná hodnota: 2 685 €/2 269 £)
FE 70 – 200 mm f/2,8 G Master OSS (približná hodnota: 2 960 €/2 500 £)

13. Získanie hotovostnej alebo kreditnej alternatívy nie je možné. Ceny sú nezameniteľné a neprenosné. Ak by bola cena z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, spoločnosť Sony si vyhradzuje právo poskytnúť náhradnú cenu v ekvivalentnej hodnote.

14. Výherca je plne a výhradne zodpovedný za akékoľvek individuálne daňové povinnosti vyplývajúce zo získania ceny a jej prijatím súhlasí, že spoločnosť Sony zbavuje akejkoľvek takejto zodpovednosti.

15. Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom konta @alphauniversebysony.eu v službe Instagram koncom apríla 2020 a cena bude výhercovi bezplatne odoslaná v polovici mája 2020. Ceny budú odosielané len do oprávnených krajín uvedených v 2. sekcii vyššie.

16. Prijatím cien výherca vyjadruje súhlas s použitím svojho mena, snímky a/alebo podobizne spoločnosťou Sony v editoriáloch, reklame, propagačných alebo marketingových materiáloch bez nároku na dodatočnú kompenzáciu okrem prípadov, keď to zákon zakazuje. V súvislosti s príspevkami a výberom víťazov sa nebudú akceptovať žiadne otázky s výnimkou oznámenia výhercov.

17. Prihlásením fotografií do súťaže účastník garantuje, že: (1) fotografie sú plne v súlade s pravidlami súťaže a príslušnými podmienkami, (2) fotografie sú originálnymi fotografiami, ktoré účastník zachytil fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, (3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorských práv) viažuce sa na fotografie a (4) fotografie nenarúšajú práva tretích strán (vrátane práva na publicitu, ochranu osobných údajov alebo iných ekvivalentných práv danej osoby) a účastník získal povolenie na použitie snímky od každej osoby, ktorá je na súťažných snímkach zachytená. Účastník berie na vedomie, že prihlásenie fotografií zo zdrojov tretích strán (napríklad iných webových stránok alebo blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez povolenia môže predstavovať porušenie autorských práv.

18. Ak spoločnosť Sony opodstatnene rozhodne, že požiadavky na účasť v súťaži, tieto podmienky, verejný poriadok či morálka boli porušené, súťažné príspevky môžu byť vylúčené a udelenie cien môže byť odvolané.

19. Účastník udeľuje spoločnosti Sony neodvolateľnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, modifikovanie, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, reprodukovanie, zobrazovanie, distribuovanie a iné používanie súťažných fotografií v ktoromkoľvek online médiu v Európe v období nasledujúcom po prihlásení do súťaže až do 15. marca 2022 (vrátane práva na sublicenciu pre iné spoločnosti skupiny Sony). Účastník najmä potvrdzuje a súhlasí s tým, že súťažné fotografie môžu byť publikované na webových lokalitách a kontách sociálnych médií spoločnosti Sony Group a že spoločnosť Sony môže fotografie upraviť alebo zmeniť (napríklad orezať alebo doplniť obrázkom, hudbou alebo zvukovými efektmi). Iné použitie fotografií bude podliehať zmluve s účastníkom. Účastník tiež garantuje, že má práva potrebné na udelenie licencie uvedenej v rámci tejto klauzuly. Účastník súhlasí s tým, že sa zrieka všetkých osobnostných práv na používanie súťažných fotografií.

20. Spoločnosť Sony neprijíma žiadne záväzky týkajúce sa využívania možnosti publikovania súťažných fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie akýchkoľvek sporov s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií prihlásených do súťaže, a to na vlastné náklady. Účastník súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením spoločnosti Sony, jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, škodami, stratami, nákladmi alebo výdavkami vyplývajúcimi z jeho účasti v súťaži vrátane využívania súťažných fotografií spoločnosťou Sony, ako aj prijatia a využívania cien zo strany účastníka.

21. Spoločnosť Sony v súvislosti s touto súťažou alebo cenami nenesie žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne stanovené v týchto podmienkach. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia účasť v súťaži alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Spoločnosť Sony nevylučuje zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie vyplývajúce z jej vlastnej nedbanlivosti.

22. Osobné údaje účastníka budú spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Sony, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html, a budú použité len na administratívne účely a zaistenie publicity súťaže vrátane komunikácie týkajúcej sa súťaže, spravovania súťažných príspevkov, odosielania cien, zverejňovania víťazných príspevkov, marketingových a propagačných činností spoločnosti Sony, ako aj na účely vyplývajúce z týchto aktivít. Zapojením do súťaže vyjadrujete súhlas s tým, že spolu so súťažnou fotografiou môže byť uvedené vaše meno, vek, krajina a informácie o fotoaparáte.

23. Všetky osobné informácie poskytnuté účastníkmi budú zničené alebo odstránené po ukončení súťaže s výnimkou výhercov cien a tých účastníkov, ktorých fotografie budú použité.

24. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto pravidiel alebo podmienok zo strany spoločnosti Sony nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich z daného ustanovenia.

25. Pokiaľ miestne právo krajiny pobytu účastníka nestanovuje inak, súťaž, ako aj požiadavky na zapojenie do nej a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a akékoľvek spory budú podliehať právomoci súdov Anglicka a Walesu.