α Universe – súťaž vo fotografovaní krajín

Albert Dros

Krajiny v úžasnom rozlíšení a so skvelým dynamickým rozsahom

Fotoaparáty radu α od spoločnosti Sony, či už ide o fotoaparáty so snímačom APS-C alebo fotoaparáty formátu Full Frame, ponúkajú neuveriteľné rozlíšenie, jemnú gradáciu farebných odtieňov a úchvatný výkon pri vysokých nastaveniach citlivosti ISO.

Procesor BIONZ™, ktorým disponujú fotoaparáty radu α, dokáže presne zachytiť textúry a detaily, vďaka čomu sú farby na fotografiách krajín žiarivejšie a živšie.

Zúčastnite sa súťaže zdieľaním svojich fotografií na Instagrame. Účasť v súťaži je platná pre fotografie uverejnené na Instagrame od 1. novembra 2019 do 15. decembra 2019.

Víťaznú snímku vyberie odborná fotografická porota a výherca získa objektív radu G Master od spoločnosti Sony.

Súťažné príspevky budú hodnotené na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho dosahu snímky. Víťazné snímky budú oznámené na portáli α Universe a kanáloch sociálnych médií.

Podmienky:

NEVYŽADUJE SA ŽIADEN NÁKUP

1. Organizátorom súťaže vo fotografovaní krajín portálu α Universe od spoločnosti Sony na Instagrame (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Sony Europe B.V. so sídlom The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené kráľovstvo (ďalej len „Sony“). Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani prepojená so službou Instagram. Instagram nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre jednotlivcov vo veku nad 18 rokov, ktorí majú osobné konto Instagram a sú obyvateľmi Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska, Španielska, Holandska, Švajčiarska, Poľska, Nórska, Rakúska, Švédska, Belgicka, Dánska, Fínska, Grécka, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Bulharska, Írska, Českej republiky, Slovenska a Turecka (ďalej len „oprávnené krajiny“). Zamestnanci spoločností skupiny Sony ani ich rodinní príslušníci sa súťaže nemôžu zúčastniť.

3. Súťaž sa začína 1. novembra 2019 a končí sa o polnoci 15. decembra 2019 (ďalej len „obdobie súťaže“)

4. Ak sa chcete súťaže zúčastniť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. krok: Sledujte konto @alphauniversebysony.eu na Instagrame.

2. krok: Uverejnite na svojom instagramovom konte fotografiu, ktorú ste sami vytvorili fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, a pridajte hashtag podľa krajiny pobytu:

Zoznam platných hashtagov krajín:

Nemecko: #AlphaLandscapeDE
Spojené kráľovstvo: #AlphaLandscapeUK
Francúzsko: #AlphaLandscapeFR
Taliansko: #AlphaLandscapeIT
Španielsko: #AlphaLandscapeES
Holandsko: #AlphaLandscapeNL
Švajčiarsko: #AlphaLandscapeCH
Poľsko: #AlphaLandscapePL
Nórsko: #AlphaLandscapeNO
Rakúsko: #AlphaLandscapeAT
Švédsko: #AlphaLandscapeSE
Belgicko: #AlphaLandscapeBE
Dánsko: #AlphaLandscapeDK
Fínsko: #AlphaLandscapeFI
Grécko: #AlphaLandscapeGR
Rumunsko: #AlphaLandscapeRO
Estónsko: #AlphaLandscapeEE
Litva: #AlphaLandscapeLT
Lotyšsko: #AlphaLandscapeLV
Maďarsko: #AlphaLandscapeHU
Bulharsko: #AlphaLandscapeBG
Írsko: #AlphaLandscapeIE
Česká republika: #AlphaLandscapeCZ
Slovensko: #AlphaLandscapeSK
Turecko: #AlphaLandscapeTR

5. Súťažné fotografie musia byť vytvorené fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, vaše konto Instagram musí byť verejné. Po uverejnení tu musí vaša fotografia zostať do ukončenia obdobia súťaže, ktoré je uvedené v sekcii 3 vyššie. V opačnom prípade vaša účasť v súťaži nemusí byť uznaná.

6. Prihlásením fotografií v súlade so sekciou 4 vyššie a zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich dodržiavať. Akékoľvek ďalšie súťažné pokyny stanovené spoločnosťou Sony a uverejnené na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom instagramového konta @alphauniversebysony.eu budú súčasťou súťažných pravidiel.

7. Na základe sekcie 9 nižšie by fotografie mali zachytávať krajiny a zároveň využívať funkcie fotoaparátu radu α od spoločnosti Sony. Počet fotografií, ktoré môžete na účasť v súťaži nahrať, nie je limitovaný, no každá fotografia musí byť jedinečná a v súlade s podmienkami.

8. Fotografie upravené akýmkoľvek softvérom na úpravu fotografií alebo ekvivalentnými programami sú akceptované. Účastníci zároveň garantujú, že vylepšovanie fotografií bolo realizované legálne získaným softvérom.

9. Účastníci majú zakázané označovať alebo uvádzať akýkoľvek hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, vulgárny, výhražný alebo nezákonný obsah (čo sa týka fotografií aj čo sa týka akýchkoľvek pridaných komentárov/označení) alebo obsah, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať konanie považované za kriminálny trestný čin, skutok s občianskoprávnou zodpovednosťou či skutok inak porušujúci zákon alebo podmienky používania služby Instagram. Účastníci sa nemôžu súťaže zúčastniť uverejnením fotografií, ktoré zahŕňajú vodotlač, informácie o autorovi alebo informácie o značkách tretích strán.

10. Spoločnosť Sony skontroluje všetky oprávnené príspevky zapojené do súťaže prostredníctvom služby Instagram počas obdobia súťaže a vyhodnotí ich podľa vlastného uváženia na základe úrovne kreativity, originality a vizuálneho/emocionálneho efektu snímky. Užší zoznam súťažných snímok bude zostavený spoločnosťou Sony na základe predchádzajúcich kritérií a konečné rozhodnutie o víťazných záberoch urobí nezávislý porotca, ktorého rozhodnutia budú konečné a záväzné.

11. Účastník, ktorého snímka bude vybraná za víťaznú, bude kontaktovaný prostredníctvom priamej správy v službe Instagram z konta @alphauniversebysony.eu a bude požiadaný o dodanie údajov EXIF týkajúcich sa vybranej fotografie, aby preukázal súlad s požiadavkami na účasť v súťaži. Spoločnosť Sony bude následne pokračovať v komunikácii s potenciálnym výhercom prostredníctvom e-mailu s pokynmi na získanie ceny. Ak potenciálny výherca neodpovie a nesplní príslušné pokyny uvedené v počiatočnej priamej správe v službe Instagram do piatich (5) dní alebo ak sa na základe údajov zistí, že fotografia nespĺňa podmienky, účastník nebude môcť cenu získať a vyberie sa alternatívny výherca. Kontaktovaní budú maximálne traja (3) alternatívni výhercovia.

12. Vyberie sa jeden víťazný príspevok a výherca si bude môcť vybrať jeden z objektívov radu G Master od spoločnosti Sony uvedených v zozname nižšie:

FE 24 mm f/1,4 G Master (približná hodnota: 1 619 €/ 1 449 £)
FE 16 – 35 mm f/2,8 G Master (približná hodnota: 2 569 €/ 2 300 £)

13. Získanie hotovostnej alebo kreditnej alternatívy nie je možné. Ceny sú nezameniteľné a neprenosné. Ak by bola cena z akéhokoľvek dôvodu nedostupná, spoločnosť Sony si vyhradzuje právo poskytnúť náhradnú cenu v ekvivalentnej hodnote.

14. Výherca je plne a výhradne zodpovedný za akékoľvek individuálne daňové povinnosti vyplývajúce zo získania ceny a jej prijatím súhlasí, že spoločnosť Sony zbavuje akejkoľvek takejto zodpovednosti.

15. Víťaz bude kontaktovaný prostredníctvom konta @alphauniversebysony.eu v službe Instagram začiatkom januára 2020 a cena bude výhercovi bezplatne odoslaná v polovici februára 2020. Ceny budú odosielané len do oprávnených krajín uvedených v sekcii 2 vyššie.

16. Prijatím cien výherca vyjadruje súhlas s použitím svojho mena, snímky a/alebo podobizne spoločnosťou Sony na využitie v editoriáloch, reklame, propagačných alebo marketingových materiáloch, a to bez nároku na dodatočnú kompenzáciu okrem prípadov, keď to zákon zakazuje. V súvislosti s príspevkami a výberom víťazov sa nebudú akceptovať žiadne otázky s výnimkou oznámenia výhercov.

17. Prihlásením fotografií do súťaže účastník garantuje, že: (1) fotografie sú plne v súlade s pravidlami súťaže a príslušnými podmienkami, (2) fotografie sú originálnymi fotografiami, ktoré účastník vytvoril fotoaparátom radu α od spoločnosti Sony, (3) účastník vlastní všetky práva (vrátane autorských práv) viažuce sa na fotografie a (4) fotografie nenarúšajú práva tretích strán (vrátane práva na publicitu, ochranu osobných údajov alebo iných ekvivalentných práv danej osoby) a účastník získal povolenie na použitie snímky od každej osoby, ktorá je na súťažných snímkach zachytená. Účastník berie na vedomie, že prihlásenie fotografií zo zdrojov tretích strán (napríklad iných webových stránok alebo blogov) je zakázané a používanie takýchto fotografií bez povolenia môže predstavovať porušenie autorských práv.

18. Ak spoločnosť Sony opodstatnene rozhodne, že požiadavky na účasť v súťaži, tieto podmienky, verejný poriadok či morálka boli porušené, súťažné príspevky môžu byť vylúčené a udelenie cien môže byť odvolané.

19. Účastník udeľuje spoločnosti Sony neodvolateľnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, modifikovanie, úpravu, prispôsobenie, publikovanie, reprodukovanie, zverejňovanie, distribuovanie a iné používanie súťažných fotografií v ktoromkoľvek online médiu v Európe v období nasledujúcom po prihlásení do súťaže až do 15. decembra 2021 (vrátane práva na sublicenciu pre iné spoločnosti skupiny Sony). Účastník najmä potvrdzuje a súhlasí s tým, že súťažné fotografie môžu byť publikované na webových lokalitách a kontách sociálnych médií spoločnosti Sony Group a že spoločnosť Sony môže fotografie upraviť alebo zmeniť (napríklad orezať alebo doplniť obrázkom, hudbou alebo zvukovými efektmi). Iné použitie fotografií bude podliehať zmluve s účastníkom. Účastník tiež garantuje, že má práva potrebné na udelenie licencie uvedenej v rámci tejto klauzuly. Účastník súhlasí s tým, že sa zrieka všetkých osobnostných práv na používanie súťažných fotografií.

20. Spoločnosť Sony neprijíma žiadne záväzky týkajúce sa využívania publikovania súťažných fotografií a účastník je výhradne zodpovedný za riešenie akýchkoľvek sporov s tretími stranami, ktoré sa týkajú fotografií prihlásených do súťaže, a to na vlastné náklady. Účastník súhlasí so zbavením zodpovednosti a nepoškodením spoločnosti Sony, jej pridružených spoločností, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov za akékoľvek nároky, škody, straty, náklady alebo výdavky vyplývajúce z jeho účasti v súťaži vrátane využívania súťažných fotografií spoločnosťou Sony, ako aj prijatia a využívania cien zo strany účastníka.

21. Spoločnosť Sony v súvislosti s touto súťažou alebo cenami nenesie žiadnu inú zodpovednosť a neposkytuje žiadne iné záruky, vyjadrené alebo predpokladané, okrem tých, ktoré sú presne stanovené v týchto podmienkach. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo chyby platformy Instagram, ktoré účastníkovi neumožnia účasť v súťaži alebo prijímanie či odosielanie priamych správ. Spoločnosť Sony nevylučuje zodpovednosť za úmrtie alebo osobné zranenie plynúce z jej vlastnej nedbanlivosti.

22. Osobné údaje účastníka budú spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Sony, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.sony.sk/eu/pages/privacy/sk_SK/privacy_overview.html, a budú použité len na administratívne účely a zaistenie publicity súťaže vrátane komunikácie týkajúcej sa súťaže, spravovania súťažných príspevkov, odosielania cien, zverejňovania víťazných príspevkov, marketingových a propagačných činností spoločnosti Sony, ako aj na účely vyplývajúce z týchto aktivít. Zapojením do súťaže vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spolu so súťažnou fotografiou môže byť uvedené vaše meno, vek, krajina a informácie o fotoaparáte.

23. Všetky osobné informácie poskytnuté účastníkmi budú zničené alebo odstránené po ukončení súťaže s výnimkou výhercov cien a tých účastníkov, ktorých fotografie budú použité.

24. Neschopnosť uplatniť ktorékoľvek z týchto pravidiel alebo podmienok zo strany spoločnosti Sony nebude predstavovať zrieknutie sa práv vyplývajúcich z daného ustanovenia.

25. Pokiaľ miestne právo krajiny pobytu účastníka nestanovuje inak, súťaž, ako aj požiadavky na zapojenie do nej a tieto podmienky sa riadia anglickým právom a akékoľvek spory budú podliehať právomoci súdov Anglicka a Walesu.